Jaarverslag 2018 Dorpsvereniging VGW

0
307

Jaarverslag 2018

Dit is het laatste jaarverslag wat ik als secretaris van de dorpsvereniging opstel. De afgelopen 12 jaar heb ik me ingezet om te helpen de leefbaarheid in onze dorpen op peil te houden en waar mogelijk te verbeteren. Hoogtepunt daarbij was, wat mij persoonlijk betreft, het opstellen van het dorpsplan Wolphaartsdijk en Oud-Sabbinge 2.0, wat onder mijn leiding tot stand is gekomen. Ik ben daar nog steeds trots op en vooral de manier waarop de totstandkoming is gegaan. Zoiets opstellen kun je niet in je eentje, dat moet je samen doen.
Zo’n 40 mensen hebben vele ideeën uitgewerkt in de diverse deelplannen, die ik vervolgens tot 1 geheel heb samengesmeed.
Inmiddels zijn de meeste acties uitgevoerd of worden op niet al te lange termijn uitgevoerd. Zoals de rode draad in het dorpsplan al aangeeft gaan er veel dingen schijnbaar ‘als vanzelf’ omdat je kunt meeliften op ontwikkelingen van buitenaf. Zo komen de acties uit het deelplan Toerisme en Recreatie bijna stuk voor stuk terug in de Recreatievisie die door de gemeente wordt opgesteld. Of internet in het buitengebied, wat door de maatschappelijke ontwikkeling tot stand is gekomen. Andere acties moet je juist hard voor knokken om die voor elkaar te krijgen of worden alsnog door de gemeente afgeschoten. Voorbeeld daarvan is de speelvoorziening voor Wolphaartsdijk-Oost, bedoeld als kleinschalig voorziening voor de (jonge) kinderen in deze nieuwbouw wijk die nog niet naar de speeltuin in de Gardenierhof kunnen. De gemeente denkt daar echter anders over en geeft vooralsnog geen medewerking aan de realisatie van een dergelijke voorziening. Eerst moet de wijk volledig volgebouwd zijn en dan zien we verder …

Van het bestuur
Het bestuur is 7 maal in vergadering bij elkaar geweest. Tijdens de bestuursvergaderingen zijn vele onderwerpen besproken en acties uitgezet.
In de bestuursvergadering van maart is gesproken met de manager en wijkbeheerder van woningcorporatie RWS. Aangegeven is hoe RWS rekening houdt met toekomstige wensen en behoeften van bewoners, vooral omdat er meer ouderen en kleinere huishoudens komen (demografische ontwikkeling). Eengezinswoningen zullen steeds vaker vervangen worden door woningen met alles gelijkvloers (0-treden woningen) en woningen die levensbestendig zijn. Aan de hand van de behoefte van de bewoner kan een dergelijke woning worden aangepast aan de eisen die op dat moment gelden. En uiteraard moeten nieuwe woningen duurzaam zijn, dus energieneutraal en zodanig gebouwd dat op termijn de materialen hergebruikt kunnen worden. Concreet staat de vervanging van de woningen in de Friesestraat op de planning voor de komende jaren. RWS is hier al volop mee bezig; realisatie zal in 2020/21 plaatsvinden.
In diezelfde vergadering is ook gesproken met de ouderenwerker van SMWO. Met name is gesproken over Even d’r uut, een voorziening waar ouderen op dinsdag naar toe kunnen en gezamenlijk daar eten tussen de middag. Er is een constante, nog groeiende groep bezoekers. Als voorziening voorziet dit in een behoefte. Op 17 april is de eerste verjaardag gevierd en bij een verjaardag hoort een cadeau: in dit geval een duo-fiets. Omtrent de financiering van Even d’r uut is overleg met de gemeente gaande.

Algemene Ledenvergadering
Op 9 april 2018 is de Algemene Ledenvergadering gehouden. Hiervan is een apart verslag gemaakt. Tijdens de vergadering is afscheid genomen van Ton Franken die namens de Protestantse Gemeente van Wolphaartsdijk in het bestuur zat. Zijn plaats is ingenomen door Evert Kloet. Na afloop van de ledenvergadering is het concept voor de Recreatievisie gepresenteerd.

De Griffioen
Na alle tumult in 2017 over de voorgenomen sluiting van de Griffioen door de gemeente is een werkgroep aan de slag gegaan om te onderzoeken of er toch nog een mogelijkheid is om het dorshuis open te houden. Al spoedig bleek dat de alternatieve locaties, waarvan de gemeente dacht dat die een deel van de functie van het dorpshuis zouden kunnen overnemen, één voor één afvielen. Door de werkgroep is de rest van 2017 gewerkt aan een plan om het dorpshuis te behouden. Voorgesteld is om het pand over te doen naar een stichting. Een nieuwe beheerder zal het huren en commerciële activiteiten ontplooien. Daarbij is de voorwaarde dat het gebouw voor de maatschappelijke functie te allen tijde beschikbaar moet zijn.
De werkgroep heeft een plan opgesteld wat uiteindelijk in maart door de gemeenteraad is overgenomen. Verder is er een nieuwe uitbater gekomen, die naast het beheer van het dorpshuis ook de voorziening als ontmoetingsplaats zal uitwerken. Zo is de naam gewijzigd in Herberg de Griffioen, die dagelijks open is. Het eerste half jaar is goed gelopen, boven verwachting zoals de uitbater zelf heeft aangegeven.

Dorpsplan
Zoals hiervoor aangegeven zijn de meeste actiepunten uit het dorpsplan inmiddels uitgevoerd of in uitvoering.

Herdenking watersnoodramp 1953
Op 1 februari was het 65 jaar geleden dat door een combinatie van zware storm en springtij de dijken op vele plaatsen in de zuidwestelijke delta van Nederland doorbraken. Ook de dijk van het Zandkreek (nu Veerse Meer) begaf het waardoor onze dorpen voor een fiks deel onder water kwamen te staan. Een aantal mensen zijn door het natuurgeweld om het leven gekomen. Om hen te gedenken is een monument opgericht op de dijkovergang waar men naar de Schelphoek kan.
Bij dit monument heeft onder grote belangstelling de herdenking plaatsgevonden. Er zijn kransen gelegd namens de gemeente en dorpsvereniging, de namen van de slachtoffers zijn voorgelezen zodat zij niet vergeten worden. In restaurant De Meerkoet is een kleine tentoonstelling ingericht met foto’s van de dagen vlak na de ramp. De foto’s geven iedere keer weer gesprekstof voor mensen die de ramp zelf hebben meegemaakt of een familielid hebben verloren. Voor de kinderen van de basisscholen is het een geschiedenisles over iets wat voor hun gevoel lang geleden is gebeurd, maar door de beelden ook herkenbaar is.

Nationale Herdenking
Ook dit jaar is op 4 mei stil gestaan bij alle oorlogsslachtoffers tijdens de jaarlijkse Nationale Herdenking. Deze bijeenkomst wordt ieder jaar druk bezocht. Aan de herdenking is medewerking verleend door de kinderen van de basisscholen die het monument geadopteerd hebben, en door een blazersensemble van muziekvereniging Advendo. Na voorlezen van toespraken en gedichten zijn de bloemen gelegd bij het monument. Om 20 uur zijn 2 minuten stilte in acht genomen waarna het Wilhelmus klonk. De aanwezigen zijn langs het monument gelopen en hebben in de Griffioen nagepraat.

Camping de Veerhoeve
In de loop van 2018 kregen de gasten van camping de Veerhoeve een brief van de nieuwe eigenaar Leisure2B dat zij voor eind 2019 met hun stacaravan vertrokken moeten zijn. Deze mededeling kwam als donderslag bij heldere hemel. Iedereen was in rep en roer, de media doken er boven op. Op dergelijke momenten wordt ook naar de dorpsvereniging gekeken wat die kan doen. Dat is in dit geval heel weinig; het gaat hier om een zaak tussen de eigenaar en de huurders/gasten waar wij als dorpsvereniging geen rol hebben.
Om uit eerste hand te horen wat er gaande is en wat de bedoelingen zijn van de eigenaar, hebben we deze uitgenodigd om ons bij te praten in de bestuursvergadering van 27 augustus. Vlak voor die vergadering heeft de eigenaar aangegeven niet te kunnen komen, maar op een later tijdstip alsnog aan te zullen schuiven bij het bestuur. Dit is uiteindelijk op 31 januari 2019 gebeurd.
De bedoeling is dat de stacaravans allemaal verwijderd worden en dat het terrein omgevormd wordt tot een park met vakantiehuisjes. Dit omdat dit momenteel de wensen zijn van de gasten. Het complete terrein wordt heringericht met veel water. Verder wordt het terrein uitgebreid tot aan de Aardebolleweg, zoals in het bestemmingsplan is vastgelegd. De dorpsvereniging houdt een vinger aan de pols, met name de verkeersontsluiting is een blijvend aandachtspunt.

Diverse zaken
Hiervoor zijn een aantal majeure zaken besproken welke in 2018 de nodige aandacht van het bestuur hebben gevraagd, ook buiten de bestuursvergaderingen om. Daarnaast zijn er ook minder omvangrijke zaken besproken tijdens de bestuursvergaderingen:
– Er is samen met de ondernemersvereniging een nieuwjaarsborrel gehouden;
– Bij alle toegangswegen tot onze dorpen zijn bordjes opgehangen dat er een buurtpreventie whatsapp groep actief is;
– Het oude pand van Tramper is gesloopt, er zit geen schot in nieuwbouw. Wel is er een fietspad aangelegd tussen de Hoofdstraat en Oost, wat de naam Tramperpad heeft gekregen;
– De gemeente heeft de detailhandelsvisie vastgesteld. Die geeft de mogelijkheid om binnen Wolphaartsdijk een winkel te hebben, maar niet op de Veerweg en niet in Oud-Sabbinge;
– Het groenonderhoud is een onderwerp wat al een tijd speelt. Het onderhoud zoals het nu vanuit de gemeente wordt uitgevoerd is niet afdoende. Daarom is door lokale ondernemers een initiatief genomen om dit onderhoud in eigen hand te nemen. Dit is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan en vergt veel voorbereiding en geduld. Verder moet de gemeente rekening houden met wettelijke eisen ten aanzien van uitbesteding van dergelijke opdrachten. Als invulling van burgerparticipatie is wel een en ander mogelijk. Blijft hardnekkige materie;
– De gemeente heeft wijkteams in het leven geroepen. Dit houdt in dat er maandelijks een soort spreekuur is waar de wijkagent, SMWO, de woningbouwcoöperatie en gemeente aanwezig zijn om vragen te beantwoorden;
– In speeltuin De Mallemolen komt een vaste voorziening voor water en stroom zodat niet meer met verlengsnoeren en kannetjes water gewerkt hoeft te worden;
– Bij de Oude Kade is een hoogstamfruitboomgaard aangeplant;
– Piet de Koster heeft plannen voor nieuwbouw van zijn winkel;
– Met de voorzitter van de werkgroep verkeer is overlegd over allerlei plannen met betrekking tot de mogelijke aanpassingen van de infrastructuur in de omgeving en de gevolgen die dit kan hebben voor met name Wolphaartsdijk. Zo is er sprake van aanpassing van de Nieuwe Rijksweg in ’s-Heer Hendrikskinderen, verleggen van de aansluiting op de Deltaweg, opwaarderen van de Kaaidijk tot een 80 km weg. Korter bij huis is er aandacht voor ontsluiting van de nieuwe wijk en de winkel van Piet de Koster;
– Vanuit SMWO is er aandacht voor hotspots, plekken waar jeugdigen samen komen en in sommige gevallen voor overlast zorgen. Door wijkgericht hiermee aan de slag te gaan is de hoop dat overlast verminderen zal. Speelt hier momenteel niet heel erg, al zijn er wel enkele plekken die mogelijk in aanmerking komen voor gerichte aanpak. Die aanpak zal vooral gebeuren door jongerenwerkers die dan met de jongeren in gesprek gaan;
– Als gevolg van het invoeren van diftar (afvalverwerking) moeten er op diverse plekken ondergrondse containers komen voor het inzamelen van plastic. Gevraagd is om mee te denken over geschikte locaties op onze dorpen;
– Als gevolg van de invoering van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbe-scherming, privacy wetgeving) heeft het bestuur een verklaring opgesteld die op de website is in te zien;
– Op 5 september is de jaarlijkse schouw uitgevoerd;
– Er zijn zorgen rondom het pand Oud Zorgvliet. Verkoop laat lang op zich wachten, onderhoud wordt niet meer uitgevoerd, kortom het hele pand staat te verpauperen;
– Er zijn nieuwe mensen voor het comité Avondvierdaagse. Het wordt overigens steeds lastig om aan de gestelde eisen te kunnen voldoen. Zo moeten er verkeersregelaas ingezet worden;
– Er is gesproken over onderhoud en beheer van de duo-fiets;
– Door het Rode Kruis is een bus beschikbaar gesteld waarmee men mee kan voor een middagje uit;
– De vrijwilligerscentrale is van start gegaan.

Het overzicht hierboven is een deel van alle punten die in een of meerdere bestuursvergaderingen aan bod zijn geweest. De inwoners worden zoveel mogelijk via artikelen in de Schalm, berichten op de website of via facebook op de hoogte gehouden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.