Zienswijze VGW op de Recreatievisie Wolphaartsdijk.

0
1532

Onderstaand publiceren we voor u de door de dorpsvereniging Vereniging Gemeenschap Wolphaartsdijk ingediende zienswijze op de Recreatievisie Wolphaartsdijk van de Gemeente Goes.

Wilt u op onze zienswijze reageren dan verzoeken wij u vriendelijk dit te doen via e-mailadres: secretariaat@wolphaartsdijk.com

Aan
het college van Burgemeester en Wethouders
en de Gemeenteraad van de gemeente Goes,
M.A. de Ruijterlaan 2.
4461 GE Goes.

Wolphaartsdijk, 17 april 2019

Betreft: zienswijze Toekomstschets Recreatiezone Wolphaartsdijk

Geacht College en Gemeenteraad,

Naar aanleiding van de Toekomstschets Recreatiezone Wolphaartsdijk willen wij graag de volgende zienswijze indienen.

Inleiding:
Bij het opstellen van voornoemde toekomstschets is een afvaardiging van ons bestuur betrokken geweest. Wij hebben onze inbreng gehad in de SWOT-analyse en andere onderwerpen ingebracht. Onze inbreng is gebaseerd op het Dorpsplan Wolphaartsdijk en Oud-Sabbinge 2015-2025. Een dorpsplan geschreven door en voor de inwoners van Wolphaartsdijk en Oud-Sabbinge dat na ter inzage legging is goedgekeurd en vervolgens in het eerste kwartaal 2016 huis-aan-huis is verspreid.

Tijdens de bijeenkomsten over het opstellen van de toekomstschets hebben wij altijd aangegeven dat de inwoners van Wolphaartsdijk en Oud-Sabbinge vroegtijdig geïnformeerd moesten worden. Dat is ook gebeurd op de helaas chaotisch verlopen bijeenkomst op 25 februari 2019 en de goed georganiseerde bijeenkomst op 26 maart 2019. Wij hebben gezien dat op beide bijeenkomsten tal van inwoners en andere belangstellenden gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om een reactieformulier in te vullen.

Voor, tijdens en na de bijeenkomsten en ook in de tussenliggende periode hebben wij veel informatie gekregen van inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Dit alles heeft geresulteerd in een redelijk goed beeld van hoe de inwoners tegen de toekomstschets aankijken. Hierbij tekenen wij wel aan dat wij handelen in het algemeen belang en niet in het individueel belang. Dat wij kijken naar aspecten zoals onder andere landschappelijke inpassing en behoud leefbaarheid (wat betekenen deze plannen voor de toekomst). Wij realiseren ons dan ook heel goed dat wij het niet iedereen naar de zin kunnen maken, maar hebben in deze zienswijze wel geprobeerd hieraan zoveel mogelijk tegemoet te komen.

Dat wij na 26 maart hebben besloten om nu nog geen dorpen brede enquête te houden heeft bij enkele inwoners en protestgroepen boosheid veroorzaakt en ons is verweten dat wij niet naar de burgers luisteren. Wij kunnen u verzekeren dat ons bestuur dat uit tien personen bestaat allemaal een grote groep inwoners vertegenwoordigen en dat zij goed naar de inwoners hebben geluisterd (korte lijntjes). Helaas is het soms onmogelijk om mensen die hun gelijk willen halen te overtuigen van het feit dat wij wel degelijk luisteren maar ook van het feit dat wij neutraal zijn.
Daarbij komt dat de recreatievisie en de deelplannen zich nog in een “prille” fase bevinden. Overheden en organisaties moeten zich nog uitspreken. Pas als dit is gebeurd en plannen concreet (aangepast) zijn, willen wij indien gewenst per project een enquête houden.

Bij het doornemen van de toekomstschets Recreatiezone Wolphaartsdijk zoals die nu voorligt, kwamen wij ondanks de voorbesprekingen toch nog verrassende, verbazingwekkende en in onze ogen mogelijk al achterhaalde projecten tegen. Voor alle duidelijkheid willen wij aantekenen dat wij op 25 februari 2019 pas kennis hebben genomen van de plannen: Camperpark Schelphoek, Zuidschor en Zuidvlietpolder.

Visie op voorgestelde projecten:
Gezien het grote aantal projecten geven wij alleen onze visie op die projecten waar wij extra aandacht voor willen vragen of kritisch dan wel negatief tegenover staan.

Toekomstschets Recreatiezone algemeen:

Strandtent-pop-up/seizoensgebonden: Wij vragen ons af, of een dergelijke ontwikkeling wel raadzaam is. Op dit moment zijn er in de recreatiezone vier restaurants (de Meerkoet, Meliefste, den Baas en zijn Madam en De Boei). Ook is er sprake van kleinschalige horeca bij Midget Golf Veerse Meer. In het dorp bevinden zich momenteel Kreekes Vis & Resto, Lunchroom de Molen, Cafetaria/café Het Trefpunt en twee theetuinen.
Nieuw komen in de recreatiezone op park VeerseKreek (Veerhoeve) een restaurant met ongeveer 100/120 zitplaatsen en voorziet het plan Zuidschor in een restaurant. In het dorp komt in Herberg de Griffioen een restaurant en het zal ons niet verbazen als er binnen een paar jaar nog een horecagelegenheid bijkomt. Wat ons betreft is er genoeg horeca aanwezig of in ontwikkeling. De horecaondernemers moeten wel hun hoofd boven water kunnen houden. Horeca op festiviteiten die door de ondernemersvereniging worden georganiseerd juichen wij toe.

Mountainbikeparcours: Laten we vooropstellen dat wij groot voorstander zijn van activiteiten op het gebied van sport en welzijn. Het bosgebied waarin het mountainbikeparcours is aangegeven is openbaar. Wandelaars met of zonder hond maken veelvuldig gebruik van de wandelpaden. Wij hopen niet dat een vast mountainbikeparcours inhoudt dat wandelaars niet meer welkom zijn. Buiten de wedstrijddagen om moet het hele bosgebied toegankelijk blijven voor wandelaars, dus ook het mountainbikeparcours. Daarnaast vinden wij dat met respect moet worden omgegaan met de flora en fauna in dit gebied en tussen mountainbikers en wandelaars onderling. Conflictsituaties moeten zoveel mogelijk worden voorkomen. Mocht Staatsbosbeheer toestemming geven voor een mountainbikebaan dan stellen wij voor eerst een proef van een of twee jaar te houden.

Duikvoorziening: in de toekomstschets wordt in verband met parkeren en aan- en uitkledende duikers aan het eind van de Veerweg de mogelijkheid geopperd om deze te verplaatsen richting het parkeerterrein van bungalowpark de Inlaag. Dit parkeerterrein staat buiten het hoogseizoen om niet vol. Echter de huidige duikvoorziening is destijds op deze locatie aangelegd met instemming van de Nederlands Onderwatersportbond. Een ervaren duiker heeft ons laten weten dat een nieuwe duiklocatie bij De Inlaag vanwege het in- en uit het water komen (gaat niet geleidelijk is meteen diep water en dicht bij vaarwater) geen ideale optie is. Het verzoek is om de huidige duiklocatie te behouden. Daar komt nog bij dat de ontwikkelaars van VeerseKreek (Veerhoeve) in een gesprek hebben aangegeven dat de vulinstallatie voor duikflessen op het park blijft en hebben zij ons verzoek om een verkleedaccommodatie voor duikers bij het vulstation te realiseren gehonoreerd. Wat ons betreft is een nieuwe duiklocatie dan ook niet meer aan de orde.

Parkeervoorziening bezoekers in bosgebied achter Veerweg: Wij hebben hier grote moeite mee en onzes inziens is deze parkeervoorziening niet nodig. Ten eerste willen wij het bosgebied waar inwoners en toeristen een ommetje kunnen maken behouden. Ten tweede hebben de ontwikkelaars van VeerseKreek in een gesprek laten weten dat naast de entree aan de Veerweg een parkeerplaats wordt aangelegd voor 160 voertuigen, waarvan er 80 ‘over’ zijn voor bezoekers. Wij hebben het verzoek gedaan om deze 80 parkeerplaatsen beschikbaar te stellen voor duikers en andere bezoekers van het recreatiegebied zodat niet meer onderaan de dijk geparkeerd hoeft te worden. Dit verzoek is meegenomen richting de exploitant. Duidelijkheid is er nog niet maar wij hebben goede hoop. Wellicht kunt u ons hierin steunen!

Veersteiger/Veerdam: Wij zijn erg blij dat nu werk wordt gemaakt van de restauratie van de Veersteiger. Dit is ook hard nodig. De dorpsvereniging participeert in de stuurgroep. Naast de Veersteiger is ook de directe omgeving (Veerdam) toe aan een grondige opknapbeurt. Het gebied moet aantrekkelijk worden met een vrije toegang naar het pontje, een informatiepunt en een zitje waar mensen informatie kunnen opdoen en kunnen genieten van de omgeving. Hekwerken zijn hierbij taboe. Wij hopen dat deze zo snel mogelijk verdwijnen.

In het verlengde hiervan zouden wij graag zien dat alle hekwerken in het recreatiegebied verdwijnen zodat er een aantrekkelijke wandelpromenade langs en door de jachthavens gerealiseerd kan worden.

Wandel- en fietsroutes/Leuterwegje: Inwoners van onze dorpen en toeristen gebruiken veelvuldig de fiets of maken een wandeling. Daar is een goede infrastructuur voor nodig. Er is een vrijliggend fietspad binnendijks langs het Veerse Meer maar tussen de dorpen en de recreatiezone is er sprake van gemengd verkeer. Wij juichen een inventarisatie toe en hopen dat daar ook het Leuterwegje in wordt meegenomen. Dit weggetje is zeer geliefd bij inwoners en toeristen om een ommetje te maken. Onze werkgroep verkeer is al sinds augustus 2017 in overleg met Waterschap Scheldestromen om deze smalle weg veiliger te maken voor langzaam verkeer. Het weggetje wordt nu door snelverkeer gebruikt als ontsluitingsroute richting het havengebied. Het wegprofiel is veel te smal voor en snelverkeer en langzaam verkeer. Er zijn oplossingen voorhanden maar het Waterschap aarzelt en aarzelt.

Wij zouden graag zien dat ook het Wolphaartsdijkseveer in de inventarisatie wordt meegenomen. De vermenging van snel- en langzaam verkeer brengt zeker in de zomerperiode onveilige situaties met zich mee.

Infrastructuur: Volgens de toekomstschets gaat de Veerweg op de schop. Wij hopen dat u daar geld voor wilt vrijmaken. Maar alleen met het herinrichten van de Veerweg zijn we er niet. De verkeersafwikkeling blijft een groot probleem. Ondanks dat de verkeersdruk op de Aardebolleweg (ontsluitingsweg) is toegenomen wordt de hoeveelheid verkeer door het dorp Wolphaartsdijk nog steeds als negatief ervaren. Het is dan ook van het grootste belang dat de huidige ontsluitingsroute verder wordt opgewaardeerd. Zo moet op Kwistenburg
aanpassingen gedaan worden aan de dijk om een goede doorstroming te bewerkstelligen. Deze dijk wordt nu ervaren als een bottleneck. Nog belangrijker is een goede doorstroming op de Deltaweg. Als we willen dat de
ontsluitingsweg optimaal wordt gebruikt dan moeten ook daar maatregelen worden genomen (aanpassing kruispunt Langeweg/Deltaweg en/of verbreding Deltaweg). Het liefst zouden wij zien dat er een dusdanige aanpassing komt dat ook de Rode Wijk wordt ‘verlost’ van het vele verkeer.

Tevens willen wij aandacht vragen voor de “grote” recreatieve ontwikkelingen rondom Arnemuiden. Wij maken ons zorgen over de verkeersafwikkeling en willen u verzoeken er bij de gemeente Middelburg op aan te dringen dat de infrastructuur naar dit gebied zodanig op orde wordt gebracht dat dit geen nadelige consequenties heeft voor onze dorpen (geen hoofdontsluiting via Wolphaartsdijk).

Bewegwijzering: Naast een optimale ontsluiting is ook een goede bewegwijzering een belangrijk aspect. Ondanks dat onze werkgroep verkeer advies heeft mogen geven over de nieuwe bewegwijzering bij de stoplichten Deltaweg is daar allerminst tevredenheid over. Er was gepleit voor de aanduiding recreatie Wolphaartsdijk rechtdoor. Nu staat er “Veerse Meer/Neeltje Jans”. Namens de werkgroep verkeer willen wij nogmaals pleiten voor aanpassing van de bebording. Verder zou er bij de afslag Deltaweg/Langeweg en zeker op de kruising Langeweg/Kwistenburg verwijzingsborden moeten komen naar de bedrijven in het recreatiegebied. Wat dit laatste betreft is het nu voor toeristen te onduidelijk waardoor zij de afslag Kwistenburg niet nemen en via de Langeweg/Kaaidijk in het dorp terecht komen.
Wij vinden dat de aanwezige bedrijven in het recreatiegebied hier ook een taak in hebben.
Zij kunnen bij boeking gelijk een routebeschrijving meegeven/sturen.
De ontwikkelaars van VeerseKreek (Veerhoeve) hebben al toegezegd in samenspraak met exploitant De Roompot voor een goede bewegwijzering te willen zorgen.

Navigatiesystemen: Deze spelen een steeds belangrijkere rol om op de plaats van bestemming te komen. Echter deze systemen worden vaak niet ge-updated. Als voorbeeld: ter hoogte van het nieuwe stuk weg (verlengde Aardebolleweg) rijden sommige bezoekers nog steeds de oude route onderlangs de dijk. Belangrijk is dat het recreatieverkeer zo min mogelijk door het dorp komt. Zoals aangegeven bij het onderwerp bewegwijzering kunnen de recreatiebedrijven hier een belangrijk rol in spelen.
Bijvoorbeeld door bij de routebeschrijving te vragen om ter hoogte van de Deltaweg de navigatiesystemen uit te zetten.

Deelplannen:

Camperpark Zeeland: Verbazing alom! Bij de besprekingen over het opstellen van de toekomstschets hebben wij uitleg gevraagd over de camper die in de schets stond. Ondanks dat wij toen niet op de hoogte waren van de details hebben wij heel duidelijk aangegeven grote moeite te hebben met deze ontwikkeling. Redenen waren: aantasting van de dagrecreatie in een gebied dat veel wordt bezocht en toch al niet al te groot is. En verdwijnen van parkeerplaatsen. Wij hebben toen verzocht om met de initiatiefnemer in gesprek te gaan en naar een andere locatie uit te kijken en de camper te schrappen. Dit werd gehonoreerd. De camper verdween. Maar in de nu voorliggende toekomstschets staat de camper er weer in als mogelijke toekomstige ontwikkeling en hoe.

Op 25 februari namen wij kennis van de details. Het plan bevat 100 camperplaatsen. Het parkeerterrein dat vooral in de zomerperiode veelvuldig wordt gebruikt verdwijnt alsmede het huidige fietspad. De parkeerplaatsen worden gecompenseerd in het recreatiegebied. Grotendeels in dat deel waar de meeste toeristen en dagrecreanten verblijven. Er wordt een nieuw fietspad aangelegd en ook dat gaat ten koste van het recreatiegebied. Kortom het recreatieve verblijfsgebied wordt veel kleiner en daar zijn wij tegen. Wij willen dat het dagrecreatieterrein in de huidige vorm blijft bestaan. Er zijn zelfs plannen om samen met de Ondernemersvereniging het gebied verder op te waarderen met een waterspeeltuin en andere nog mogelijk opborrelende wensen. Dit in samenspraak met de eigenaar van restaurant De Meerkoet. Dit zal de aantrekkingskracht voor dit deel van het recreatieterrein nog meer vergroten.

Wat ook een belangrijke rol speelt zijn de verkeersbewegingen. Camperaars komen en gaan. Zij blijven meestal maar een of twee dagen op een park en trekken dan verder. Dit brengt veel verkeersbewegingen met zich mee en dit zal ongetwijfeld ten koste gaan van de
verkeersveiligheid. Zeker op de toegangsweg richting het recreatieterrein waar snel- en langzaam verkeer samen komen.

Dat de initiatiefnemers ervan overtuigd zijn dat een tweede camperpark noodzakelijk is om het groeiende aantal camperaars op te vangen en een fijn verblijf te geven betwisten wij zeker niet maar een dergelijke ontwikkeling op recreatieterrein De Schelphoek is ongewenst.

Conclusie: wij zijn tegen dit initiatief.

Overigens zijn camperaars al langer welkom op camping Veerse Meer en landschapscamping De Heerlijkheid. Beide campings hebben mogelijkheden om de reeds bestaande camperplaatsen “flink” uit te breiden (tot 50 plaatsen) zodat er voldoende ruimte is voor camperaars.

In de raadscommissie van 4 april 2019 hebben wij vernomen dat de initiatiefnemer zijn plan voor het camperpark heeft ingetrokken. Het zal u niet verbazen dat wij hier blij mee zijn.

Zuidschor: Op 25 februari hebben wij voor het eerst kennis genomen van het plan Zuidschor. Reden voor de ontwikkeling van dit plan is dat het huidige bedrijf door allerlei omstandigheden onder druk staat. Dit betekent dat er iets moet gebeuren. Met alle respect voor de eigenaren oogt de huidige locatie minder representatief en onze vermoedens zijn dat wanneer er niets gebeurt wij binnen vijf jaar een aandachtslocatie kunnen toevoegen aan onze lijst. Iets wat wij willen voorkomen. Onze lijst uit 2008 met 18 aandachtslocaties is mede dankzij de inzet van (nieuwe) inwoners en gemeente inmiddels teruggebracht tot 5 locaties. Wij gaan liever naar 0 dan naar 6. Zeker in het recreatiegebied dat als visitekaartje dient voor de toerist moet een aandachtslocatie zoveel mogelijk worden voorkomen.

Het plan Zuidschor voorziet in de bouw van 66 duurzame en circulair gebouwde appartementen verdeeld over vijf gebouwen met allerlei voorzieningen zoals onder andere een restaurant en zwembad. Het plan verschilt van alle andere reeds bestaande recreatieve verblijfsvoorzieningen op onze dorpen en zorgt voor een nieuwe doelgroep. Onzes inziens is hier zeker markt voor. Zeker als daar ook een zorgcomponent aan wordt toegevoegd.

Toch zijn er ook zorgen. Zorgen om de hoogte van de appartementengebouwen. Vanwege de landschappelijke inpassing zeker gezien vanuit het dorp willen wij niet dat deze gebouwen teveel boven de dijk uit gaan steken. Met name het complex wat het dichtst bij de dijk komt zal onzes inziens met zijn 12 meter hoogte behoorlijk boven de dijk uit gaan steken. Wij vinden dit geen gewenste ontwikkeling. Wij stellen voor om of te bezien of trapsgewijs bouwen tot de mogelijkheden behoort dan wel het aantal appartementen iets te verminderen.

Een andere zorg is geluidsoverlast vanuit de directe omgeving. Het te ontwikkelen gebied ligt ingeklemd tussen jachthavens. In jachthavens is altijd geluid. Overdag bedrijvigheid en ’s-avonds en ’s-nachts vaak geluiden van lijnen die tegen de masten tikken. Voorkomen moet worden dat er klachten ontstaan over geluidsoverlast. Het mag niet zo zijn dat een nieuwe ontwikkeling ten koste gaat van reeds (lang) bestaande voorzieningen. Goede maatregelen zijn nodig om geluidsoverlast te voorkomen.

Conclusie: Wij staan welwillend tegenover dit plan mits er aanpassingen plaatsvinden aan de hoogte van de appartementen gebouwen en een goede onderbouwing wordt gegeven hoe klachten over geluidsoverlast kunnen worden voorkomen.

Verder willen wij dat wanneer het definitieve plan klaar is er voor de inwoners en andere belanghebbenden voldoende mogelijkheden zijn tot inspraak.

Als verevening zouden wij graag zien dat bijvoorbeeld het openbare parkeerterrein wordt opgeknapt, er een openbare toiletvoorziening wordt gerealiseerd en zo mogelijk wordt meegewerkt aan de verfraaiing van de Veerdam.

Zuidvlietpolder: Het is bekend dat de landbouw onder druk staat en dat steeds meer agrariërs op zoek zijn naar nevenverdiensten om het hoofd boven water te houden. Dit geldt
ook voor deze initiatiefnemer. In de toekomstschets wordt geschreven over een in eerste instantie buitendijkse ontwikkeling en bij succes een binnendijkse ontwikkeling. Wat ons betreft gaat het niet om twee mogelijke ontwikkelingen maar om een. Of een buitendijkse ontwikkeling met in eigen beheer 28 duurzame landschappelijk ingepaste lodges of een binnendijkse ontwikkeling met een door een ontwikkelaar volgebouwde Zuidvlietpolder.
Voor ons is dit een lastige. Het venijn zit hem in de staart. Aangezien de kans groot is dat de komende jaren het bedrijf steeds verder onder druk komt te staan is in onze ogen een keuze noodzakelijk.

Aangezien er momenteel al twee bungalowparken zijn (Inlaag en Schelphoek) en een derde (Veerse Kreek) er aan zit te komen lijkt ons het plan voor de 28 buitendijkse lodges de meest goede oplossing. De Zuidvlietpolder is een bijzondere en mooie polder en wij zien graag dat deze onbebouwd blijft. Voor zover ze er nog niet zijn zien wij liever geen projectontwikkelaars bij de entree van de polder opduiken

De eco-lodges worden op bijna 6 hectare mooi landschappelijk ingepast en zal gezien vanaf het water weinig inbreuk doen op het landschap. Wij denken dat hier zeker markt voor is. Het is een bijzondere- en nieuwe manier van recreëren. Het verbeteren en toegankelijker maken van dit bijzondere gebied (verevening) niet alleen voor de toerist maar ook voor de inwoners spreekt ons aan. Zoals onder andere de aanleg van een kreek, wandelroutes waaronder een natte laarzenpad, openbaar strandje en vogelobservatiepunt als verevening.

Er is echter ook een zorg. In het gebied waar de initiatiefnemer de lodges wil realiseren is sprake van snel vaarwater. Speedboten en Jetski’s mogen hier de gashandels opendraaien wat geluid met zich meebrengt. Dit kan door de gasten worden ervaren als geluidsoverlast. Ook voor dit plan geldt dat een nieuwe ontwikkeling niet ten koste mag gaan van een reeds (lang) bestaande voorziening. Wij willen dan ook een goede onderbouwing voor het oplossen van mogelijke geluidsoverlast.

Conclusie: Wij staan welwillend tegenover het in eigen beheer realiseren van 28 buitendijks gelegen landschappelijk ingepaste lodges mits een goede onderbouwing wordt gegeven ter voorkoming van mogelijke geluidsoverlast.
Wij zijn zeker geen voorstander van bebouwing in de Zuidvlietpolder.
Ook voor dit plan geldt dat wanneer het definitieve plan klaar is er voor de inwoners en andere belanghebbenden voldoende mogelijkheden zijn tot inspraak.

Ter overweging:
Ter overweging willen wij u nog een aantal punten meegeven.

Plan Zuidvlietpolder versus Zeilschool de Viking:
In 2013 heeft Zeilschool de Viking buitendijks elf blokhutten mogen realiseren. Hierover is vanuit de inwoners op onze dorpen nooit commotie geweest. Wellicht speelde het buitendijks bebouwen toen nog niet, maar wij zijn van mening dat wanneer de ene ondernemer wel buitendijks mag bouwen de andere ondernemer ook de kans moet krijgen met dien verstande dat het aantal te bouwen logdes bij het gebied moeten passen en landschappelijk worden ingepast.

Recreatie eenheden:
In juli 2017 is het bestemmingsplan camping De Veerhoeve door de gemeenteraad vastgesteld. Dit plan bevat de huidige situatie van 500 eenheden met een uitbreiding.
De Veerhoeve is zoals u wellicht al weet verkocht aan Leisure2B die de camping gaat ombouwen tot vakantiepark met 280 vrijstaande huisjes en andere voorzieningen (zie
bladzijde 45 van de recreatievisie). Dat zijn fors minder eenheden dan waar men destijds ( ook de inwoners) goedkeuring voor heeft gegeven.

Zwembaden:
Zowel VissersKreek (Veerhoeve) als plan Zuidschor voorzien in een zwembad. Voor de inwoners van onze dorpen is er teleurstelling dat zij hiervan geen gebruik mogen maken.
Wij vragen ons af of onze inwoners zo zwaar op de exploitatie van het Omnium drukken dat zij niet gemist kunnen worden. Wij zouden het zeer op prijs stellen te bezien of beide zwembaden ook opengesteld kunnen worden voor de inwoners. Uiteraard met toestemming van beide exploitanten.

Permanent wonen:
Recreatievoorzieningen zijn bij mensen met minder goede bedoelingen in trek. Zeker in de rustige periodes. Alhoewel wij weten dat u permanente bewoning op recreatievoorzieningen niet toestaat, willen wij u in het kader van sociale veiligheid verzoeken om onderzoek te doen naar de mogelijkheid om beperkt permanente bewoning wel toe te staan. Wij denken aan een percentage van 15 a 20% per recreatievoorziening. Dit geldt niet alleen voor de nieuwe initiatieven maar ook voor de reeds bestaande zoals onder andere bungalowpark De Inlaag en de Schelphoek.

Tot slot:
Het toerisme is een belangrijke zo niet de belangrijkste economische drager voor Wolphaartsdijk en Oud-Sabbinge. Het zorgt voor werkgelegenheid in diverse sectoren en het behoud van winkels, horeca en andere voorzieningen. De doelstelling van de dorpsvereniging is het behoud en versterken van de leefbaarheid. Daar hoort het toerisme bij met de nadrukkelijke opmerking dat wij ons bij nieuwe ontwikkelingen kritisch opstellen, want het mag niet zo zijn dat de inwoners hiervan de dupe worden. Zeker niet voor wat het verkeer betreft. Wij hopen dat u bereidt bent om hierin een balans te vinden zodat het prettig wonen en verblijven wordt en blijft voor zowel de inwoners als voor de toeristen. Wij denken graag met u mee.

Wij zien uw reactie op deze uitgebreide zienswijze graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de Vereniging “Gemeenschap Wolfaartsdijk”,

Jan Driedijk Sjaan Huissoon.

Secretariaat: Veerweg 59, 4471 NB Wolphaartsdijk. Tel: 0113-581011. E-mail: shuissoon@zeelandnet.nl

Wilt u op onze zienswijze reageren dan verzoeken wij u vriendelijk dit te doen via e-mailadres: secretariaat@wolphaartsdijk.com

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.