Resultaten Huisbezoek IH 75+

  0
  440

  In het najaar 2018 en voorjaar 2019 is door SMWO in samenwerking met de gemeente Goes een Informatief Huisbezoek 75 + uitgevoerd in Wolphaartsdijk en Oud Sabbinge.

  De resultaten van dit huisbezoek zijn hieronder samengevat:

  Samenvatting

  Over het algemeen gaat het goed met de senioren in Wolphaartsdijk en Oud Sabbinge. Er zijn een aantal aandachtspunten.

  Deelnemers

  In Wolphaartsdijk en Oud Sabbinge hebben alle 75 plussers een uitnodiging voor deelname aan het IHB gehad. Er zijn in totaal 90 huisbezoeken afgelegd. In de periode 2015-2018 is geëxperimenteerd met een lagere doelgroep, namelijk 70 plussers. Er is in deze periode bekeken of de jongere krachtige senioren iets zouden kunnen betekenen voor kwetsbare ouderen. Gebleken is echter dat slechts een beperkt percentage van de 70-75 jarigen interesse heeft in een huisbezoek. Ook is er maar een zeer beperkte groep in deze leeftijdscategorie die iets kan of wil betekenen voor de kwetsbare ouderen. Cijfers uit de voorgaande wijken, te weten Goes-West, Goes-Zuid en Goes-Centrum, hebben dit bevestigd. Daarnaast geven deelnemers in deze categorie veelal aan dat zij zich nog gezond voelen en een sociaal netwerk hebben. Slechts een gering percentage in deze leeftijdsgroep is bereid structureel vrijwilligerswerk te doen. Mede om deze reden is in overleg met de contactpersoon van de gemeente Goes besloten om de leeftijdsgrens weer te verhogen naar 75 plus.

  Wonen

  In Wolphaartsdijk en Oud Sabbinge geven bijna alle deelnemers aan in de huidige woning te willen blijven wonen. Veel mensen zijn in het bezit van een eigen woning en een hoog percentage heeft inmiddels aanpassingen aan de woning gedaan. De meeste mensen zijn op de hoogte van brand- en inbraakpreventie. Mensen wonen in Wolphaartsdijk en Oud Sabbinge met plezier. Veel mensen willen blijven wonen in het dorp, ook als zij meer hulpbehoevend worden. Dit deel heeft ook geen stappen gezet om zich voor een andere woning in te schrijven.

  Gezondheid en kwetsbaarheid

  Veel mensen geven aan bewust bezig te zijn met een gezonde leefstijl. Opvallend is dat de meeste mensen aangeven dat zij gezond eten, waarbij verse groenten en fruit voorop staan. Bewegen wordt in mindere mate genoemd als onderdeel van gezonde leefstijl. Mogelijk ontbreekt de kennis over de invloed van voldoende bewegen op de gezondheid.

  Bijna de helft van de inwoners van Wolphaartsdijk en Oud Sabbinge (41 %) scoort positief op de factoren die van invloed zijn op de kwetsbaarheid. Factoren die de kwetsbaarheid beïnvloeden zijn:

  – Lichamelijke problemen
  – Sociale problemen
  – Psychische problemen

  Van deze factoren is het percentage ‘lichamelijke problemen’ het hoogst. Het betreft voornamelijk problemen met lopen en evenwicht, gevolgd door problemen met het zicht en het gehoor.

  Het percentage dat aangeeft sociale of psychische problemen te hebben is beduidend lager.

  Aandachtspunt.

  Het voorlichten en informeren van deze groep over de relatie tussen voldoende bewegen en gezond-heid is van belang. Voldoende bewegen heeft invloed op het langer zelfstandig kunnen blijven functioneren. Voldoende bewegen kan van invloed zijn op balans en kracht. Daarnaast is structurele informatie en training in valpreventie van belang.

  Mantelzorg

  Het percentage mantelzorgers is niet erg hoog in deze doelgroep. Extra aandacht is nodig voor de echtparen waarbij een van de partners de zorg heeft voor de ander. De mate van kwetsbaarheid is hoog, vooral wanneer de zorgende partner ook met (lichamelijke) problemen kampt.

  Aandachtspunt

  Een aandachtspunt is de verwachting dat de aantallen mensen met (beginnende) dementie gaan toenemen. De kans op overbelasting bij de zorgende partner is hoog. Voorlichting over het voorkomen van overbelasting en mogelijkheden voor respijtzorg is belangrijk. In de gesprekken is niet gevraagd of deelnemers hulp van een mantelzorger ontvangen. Deze aanvullende informatie zou een beter beeld geven, over de omvang van hulpvragers voor mantelzorg en mantelzorgers in een wijk. Verder is het de vraag of mantelzorger voldoende zijn geïnformeerd in de wijken en dorpen over het Mantelzorgpunt. Daarom zal het Mantelzorgpunt ook lokaal naar dorpen en wijken van de gemeente Goes toe gaan en bewoners informeren.

  Sport en bewegen

  Van de deelnemers is 58% voldoende actief. Opvallend is dat tot de leeftijd van 85 jaar dit best een hoog percentage blijft. Daarna neemt een inactieve leefstijl snel toe. Doordat met het stijgen van de leeftijd lichamelijke functies sterk achteruitgaan bij onvoldoende beweging, is de kans op een verhoogde kwetsbaarheid hoog. Mobiliteit en zelfredzaamheid nemen in hoog tempo af bij een inactieve leefstijl op hogere leeftijd.

  Aandachtspunt

  Om verhoogde kwetsbaarheid te voorkomen is het belangrijk ook op hogere leeftijd aandacht te hebben voor voldoende beweging.

  Sociaal netwerk

  Slecht een klein percentage van de mensen geeft aan mensen om zich heen te missen. De contacten bestaan voor een belangrijk deel uit contacten met familie, vrienden en kennissen en buren en wijkgenoten. Sociale netwerk tussen de deelnemers lijkt divers. Het percentage mensen dat behoefte heeft aan meer contact is niet hoog.

  Aandachtspunt

  Opvallend is dat mensen niet graag gezien worden als hulpvrager op het moment dat zij mensen om zich heen missen. Het overgrote deel geeft aan in de eigen omgeving mensen te willen ontvangen. Ontmoeting in de buurt is dus belangrijker dan deelnemen aan activiteiten, die verder weg zijn.

  Participatie en tijdsbesteding

  De grote meerderheid van de deelnemers geeft aan tevreden te zijn met de invulling van de dag. Een klein aantal (8 %) geeft aan ondersteuning nodig te hebben. Bij de wens tot ondersteuning wordt onder andere aangegeven: een goed gesprek, wonen in een omgeving met activiteiten in de buurt en directe woonomgeving. Iets minder dan de helft van de deelnemers maakt nog géén gebruik van een computer. Bewoners hebben hierbij niet aangegeven hierdoor in de grote problemen te komen. 36% Van de ondervraagden zeggen toe dat zij benaderd mogen worden als er bij SMWO een hulpvraag van een buurtbewoner binnenkomt. Zij willen dan helpen waar mogelijk. Tegelijkertijd met dit onderzoek, heeft Dorpsbelangenvereniging in Wolphaartsdijk een enquête onder haar bewoners

  uitgedaan. Daarin werd ook naar de animo voor een vrijwilligerscentrale gevraagd. Contactgegevens van beschikbare bewoners zijn doorgegeven aan de vrijwilligerscentrale.

  Aandachtspunt Nu duidelijk is dat bijna de helft van de deelnemers geen gebruik maakt van een computer, is de vraag of deze groep meer problemen gaat ondervinden met het aanvragen van regelingen, Regiotaxi, belastingaangiftes en andere zaken voor tegenwoordig een computer en Digi-D voor vereist is.

  Mobiliteit

  Het betreft hier de mobiliteit buitenshuis. De meeste deelnemers geven aan zich lopend te verplaatsen. Veel mensen maken gebruik van hulpmiddelen. 18% Maakt echter nog maar gebruik van de auto. Terwijl het hier wel mensen betreft die in een dorp wonen waar niet alle voorzieningen zijn die er in Goes zijn. Daarnaast maakt maar een klein deel van de deelnemers gebruik van de Regiotaxi. Toch lijkt het erop dat bewoners het niet tot de beschikking van een voertuig niet als belemmering zien om te kunnen participeren. Wolphaartsdijk en Oud-Sabbinge hebben voor de oudere bewoners nog voldoende activiteiten en voorzieningen.

  Aandachtspunt

  Voorlichting over vervoersmogelijk heden zoals Valys en Regiotaxi blijft echter wel belangrijk. Dit geldt ook voor de voorlichting en het juiste gebruik van hulpmiddelen. Mobiliteit draagt bij tot participatie en het in stand houden van een sociaal netwerk. Zeker als men kijkt naar het hoge percentage deelnemers dat aangeeft te willen blijven wonen in de huidige woning in de toekomst.

  Financiën

  Met betrekking tot financiën valt op dat de meeste mensen aangeven voldoende financiële middelen te hebben om rond te komen en iets extra’s te doen

  LAAT EEN REACTIE ACHTER

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.