Stand van zaken Zomerschouw 2019

0
281

Zomerschouw 2019

Begin juli 2019 vond de jaarlijkse zomerschouw plaats. Afgevaardigden namens de gemeente Goes, ondernemersvereniging en dorpsvereniging fietsten naar de door inwoners van onze dorpen doorgegeven actiepunten. Ter plaatse werd de situatie besproken en genoteerd. Vervolgens werden alle actiepunten voor behandeling bij de verantwoordelijke  gemeentelijke afdelingen, Waterschap, Provincie en andere eigenaren/beheerders uitgezet.

Ondanks dat het rapport van de gemeente nog niet ontvangen is, hebben wij in september een eerste controleronde uitgevoerd. De resultaten hiervan vindt u onderstaand alsmede aanvullende informatie die tijdens de schouw is genoteerd.

Actiepunten van persoonlijke aard worden met de melders gecommuniceerd en vindt u niet terug in dit overzicht.

Groenonderhoud:

Vijver achter De Griffioen: de waterkwaliteit laat te wensen over. Veel alg. Reactie Waterschap: algengroei en woekerende waterplanten komen verspreid door het beheergebied van het waterschap voor. Onder meer nutriënten bepalen de groei van waterplanten. Het is lastig om de groei van algen in de toekomst uit te kunnen sluiten.

Kaaidijk: ter hoogte van de kruising met de Stadseweg staan iepen met zogenaamd opschot. Het verkeer komend van de Stadseweg heeft hierdoor minder goed overzicht op het verkeer vanaf de Kaaidijk. Reactie: De iepen zijn eigendom van Vereniging Natuurmonumenten. Zij zijn op de hoogte gesteld. Bij controleronde was het opschot nog niet weg en blijft dus als actiepunt opstaan.

Boomdijk: Op en langs de dijk staat het onkruid erg hoog en op de hoek ontnemen struiken en bomen het zicht op het verkeer. Reactie: Bermen en dijken mogen pas vanaf 31 juni, na het broedseizoen, gemaaid worden. Bij de controleronde is geconstateerd dat de struiken en bomen op de hoek zijn gesnoeid. Actiepunten zijn afgedaan.

Molendijk: ter hoogte van de kruising met de Burgemeester Hackstraat is de groenvoorziening verwaarloosd. Reactie: de gemeente neemt elk jaar de groenvoorziening in de onderhoudsplanning mee. Bij de controleronde nog geen duidelijk resultaat gezien en blijft dus als actiepunt staan.

Ring: ter verfraaiing van de vijver het verzoek om extra beplanting langs het hekwerk rondom de waterpartij. Reactie: verzoek ligt bij de gemeente. Nog geen reactie ontvangen en blijft dus staan als actiepunt.

Ring: veel onkruid op- en tussen de fundamenten van de kerk. Reactie: er zal onderhoud plaatsvinden. Bij controleronde bleken de werkzaamheden uitgevoerd. Actiepunt afgedaan.

Bos Oud-Sabbinge: onderhoud laat te wensen over. Reactie: op verzoek van de inwoners van Oud-Sabbinge is een schriftelijk verzoek naar de gemeente gegaan om het onderhoud te intensiveren. Nog geen reactie ontvangen. Het actiepunt blijft staan.

Veerweg: aanpak zieke essen. Reactie: De bomen worden meegenomen in het herinrichtingsplan voor de Veerweg. De gemeente is hiermee bezig.

Vliedbergstraat: gedeelte vanaf de Papeweg tot aan de hoek. Bomen hebben weinig blad aan de takken. Zijn de bomen ziek of ligt het aan de struiken rondom de bomen. Reactie: het ligt sowieso niet aan de struiken rondom de bomen. De bomensoort staat in de hele gemeente Goes er hetzelfde bij. Naar de reden wordt onderzoek gedaan. Blijft als actiepunt opstaan.

Henri Dunantstraat: heg is te hoog en te breed. Reactie: heg is gesnoeid. Afgedaan.

Oostkerkestraat: veel onkruid op pleintje bij monument Dominee Dresselhuis en de bomen ontnemen het zicht op het monument. Reactie: Bomen worden gesnoeid en onkruid wordt verwijderd. Bij controleronde gezien dan werkzaamheden zijn uitgevoerd. Actiepunt is afgedaan.

Nazareth: riet zorgt voor ongemak bij parkeren en verkeersonveilige situaties op de hoek met de Lageweg. Reactie: Er wordt 1 keer per jaar onderhoud gepleegd aan de sloten. Afgesproken is dat bekeken wordt of dit meerdere keren kan plaatsvinden. Zeker op de kruising met de Lageweg. Bij controleronde gezien dat er een poging is gedaan om het riet te maaien. Het zag er armoedig uit. Het resultaat is onvoldoende. Blijft als actiepunt opstaan. Dit geldt overigens ook voor de hoek Veerweg/Aardebolleweg.

Lageweg: het onkruid staat zo hoog dat het over de weg hangt. Reactie: zowel Waterschap als Gemeente (binnen bebouwde komgrens) hebben hierin een verantwoordelijkheid. Bermen mogen pas na 31 juni (na broedseizoen) worden gemaaid. Bij controleronde was alles gemaaid. Actiepunt afgedaan.

Lageweg: Wilg hangt over de weg en er is een grote tak afgebroken. Reactie: dit actiepunt is besproken met de eigenaar. Bij controleronde nog geen onderhoud aan de boom waargenomen. Blijft staan als actiepunt.

Wolphaartsdijk-Oost: Bij de volkstuinen zijn de heggen te hoog en te breed. Reactie: het onderhoud aan de heggen is 1 keer per jaar. Bij controleronde waren de heggen gesnoeid. Actiepunt afgedaan.

Veerse Meer: het recreatiegebied de Schelphoek heeft te maken met rottend zeewier. Reactie: het Waterschap heeft dit probleem besproken met Rijkswaterstaat. Actiepunt blijft staan.

Veerse Meer: op het strand van recreatiegebied de Schelphoek komt gras door het zand. Reactie: problematiek is doorgegeven aan beheerder. Bij controleronde geen duidelijke verbeteringen gezien. Actiepunt blijft staan.

Diverse straten in dorpen: onkruid tussen straatstenen. Reactie: onkruid wordt gebrand. Bij controleronde geconstateerd dan er inderdaad is gebrand. Deze werkwijze is echter niet echt ideaal. Actiepunt voor 2019 afgedaan.

Verharding:

Hoofdstraat: de bestrating ter hoogte van het Tramperpad is ongelijk. Reactie: bestrating wordt gerepareerd. Bij controleronde geconstateerd dat werkzaamheden zijn uitgevoerd. Actiepunt afgedaan

Hoofdstraat vanaf Wolfertsplein tot aan Lepelstraat: kan hele straat opnieuw worden aangelegd. Reactie: de dorpsvereniging heeft met de gemeente afgesproken dan na invulling van de bouwkavel samen met bewoners wordt gekeken naar een herinrichting/verfraaiing van dit gedeelte van de Hoofdstraat.

Dooldijk: de aansluiting van de weg onderdijks/bovendijks is slecht. Reactie: weg onderdijks is in bezit van particulier. Er zal contact worden opgenomen. Bij controleronde geconstateerd dat er enige verbetering is aangebracht. Of dit voldoende is zal met de tijd blijken. Actiepunt blijft voorlopig staan.

Molendijk: onderhoud verkeersdrempels. Reactie: onderhoud volgt. Bij controleronde bleek dat onderhoud is uitgevoerd. Actiepunt is afgedaan.

Fietspad tussen Burg. Hackstraat en Gardenierhof: stoeptegels staan omhoog in directe omgeving JOP. Reactie: in naastliggend groen bandensporen van auto of aanhangwagen geconstateerd waardoor tegels zijn geraakt en omhoog zijn gekomen. Bij controleronde enige verbetering geconstateerd maar nog niet voldoende gerepareerd. Actiepunt blijft staan.

Ring: tegels bij ondergrondse container liggen los en kantelen als je er op gaat staan. Reactie: tegels worden vastgelegd. Bij controleronde enige verbetering geconstateerd maar nog onvoldoende. Tegels bewegen nog steeds. Actiepunt blijft staan.

Nazareth: verzakking in goot van de straat. Reactie: wordt gerepareerd. Bij controleronde geconstateerd dat verzakking is gerepareerd. Actiepunt is afgedaan.

Hoofdstraat: op twee plaatsen verzakkingen in wegdek. Reactie: worden gerepareerd. Bij controleronde gebleken dat werkzaamheden zijn uitgevoerd. Actiepunt is afgedaan.

Hoek Oostkerkestraat/Burg. Koertstraat: put in weg net voor drempel. Reactie: zal binnen de gemeentelijke afdelingen worden besproken. Bij controleronde nog geen verbetering geconstateerd. Actiepunt blijft staan.

Boomdijk: wegdek bij parkeerplaats begraafplaats niet optimaal. Waterschap treft elke keer noodmaatregelen die onvoldoende zijn. Bij controleronde geconstateerd dat Boomdijk opnieuw is geasfalteerd. Actiepunt afgedaan.

Begraafplaats Oud-Sabbinge: parkeerstrook verwaarloosd. Reactie: De problemen ontstaan niet op de parkeerstrook zelf maar daarachter. Het Waterschap is verzocht om de gaten (modderpoelen) op te vullen. Bij controleronde nog nauwelijks verbetering gezien. Actiepunt blijft staan.

Kruising Langeweg/Kaaidijk/Kwistenburg: voorrangssituatie gewijzigd. Oude belijning is niet weg gefreesd en bebording moet duidelijker. Reactie: belijning en bebording wordt zo snel mogelijk aangepakt. Na zomerschouw is heel snel de oude belijning weg gefreesd en bebording is aangepast.

Straatmeubilair en andere onderwerpen:

Bankjes bij vijver, oorlogsmonument en in speeltuin zien er verveloos uit: Reactie: actie wordt ondernomen. Bij controleronde is gebleken dat de bankjes in de speeltuin en bij de vijver zijn opgeknapt. Bij oorlogsmonument zijn bankjes nog niet opgeknapt. Actiepunt blijft staan.

Wolfertsplein: er is veel irritatie over volle kunststofcontainers en het ledigen ervan. Verzoek om afvalinzameling te wijzigen. De ondergrondse kunststofcontainers worden naar behoefte geleegd. Door sensoren wordt de gemeente gewaarschuwd als een container vol is. Echter de containers zitten vaak verstopt en zijn dan niet vol. Bij verstoppingen kan de ophaaldienst uitkomst bieden maar bij storingen niet. Dan moet een deskundige worden opgeroepen. Er is inmiddels een oplossing bedacht door een sleutelhouder aan te stellen. Deze controleert of er zakken naast de containers staan en grijpt in als dit zo is. Bij storingen is er een rechtstreekse lijn met de gemeente. De afvalinzameling wijzigen (omgekeerd inzamelen) zal niet gaan. De politiek heeft voor de huidige methode gekozen.

Hoek Molendijk/Zuiderlandweg: verzoek tot plaatsen afvalbak hondenpoep. Reactie: er wordt op deze hoek geen afvalbak geplaatst. Hondenbezitters moeten gebruik maken van de afvalbak even verderop op de hoek met de Burg. Hackstraat. Actiepunt is afgedaan.

Ring: rond de doeltjes is veel wortelopdruk waardoor voetballen bijna niet meer mogelijk is. Reactie: de gemeente doet onderzoek naar een andere locatie voor de doeltjes. Actiepunt blijft staan.

Straatnaambordjes en andere bebording: op een aantal plaatsen zijn de straatnaambordjes vies of door overhangend groen slecht leesbaar. Dit geldt ook voor andere bebording. Reactie: de doorgegeven straatnaambordjes zijn inmiddels schoongemaakt en het overhangend groen is gesnoeid.

Inlaag: groencontainers zijn snel vol en afval wordt er naast geplaatst. Reactie: gemeente houdt vinger aan de pols. Eigenaren kunnen bij dumpen afval contact opnemen met de gemeente. Actiepunt is afgedaan.

Stadseweg/Nieuwedijk: veel zwerfafval. Reactie: zwerfafval is een probleem in het buitengebied. Het is een mentaliteitskwestie van de weggebruiker. Wegbeheerders zijn geïnformeerd.

Verkeerszaken:

Molendijk: Er zijn problemen met parkeren. Gevraagd wordt om uitbreiding parkeerhavens.

Hoek Villa Novastraat/Frederiksstraat: verzoek om eerste parkeerplaats op de hoek te verwijderen in verband met slecht zicht op verkeer vanuit het dorp.

Vliedbergstraat: in de bocht wordt regelmatig geparkeerd op het trottoir terwijl er elders voldoende parkeerplaats is. Dit levert verkeersonveilige situaties op voor voetgangers. Verzoek is instellen van een parkeerverbod.

Henri Dunantstraat: verzoek om het verbrede trottoir wat vroeger diende als breng- en ophaallocatie voor basisschoolleerlingen te versmallen en in te richten als parkeerplaats.

Nazareth: verzoek tot verlengen parkeerstrook in verband met tekort aan parkeerplaatsen waardoor nu op het trottoir wordt geparkeerd. Reactie: hierover is al gesproken met de verkeerskundige. Deze ziet het belang van het uitbreiden van de parkeerstrook in. Helaas is er geen geld voor uitvoering. Actiepunt is opgenomen in dorpenverkeersplan.

Bovenstaande verkeerszaken zijn gemeld bij de verkeerskundige. Afgesproken is dat de werkgroep verkeer en de verkeerskundige hiermee aan de slag gaan.

Sjaan Huissoon.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.