Agenda en stukken Ledenvergadering Dorpsvereniging VGW.

0
143

In verband met de maatregelen rondom het Corona virus was eerder besloten om de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Gemeenschap Wolfaartsdijk uit te stellen.

Inmiddels is hiervoor een nieuwe datum vastgesteld.

Deze Algemene Ledenvergadering zal nu plaats vinden op maandag 21 september a.s. om 19.30 uur. De vergadering zal worden gehouden in Restaurant/Paviljoen “De Meerkoet”.

Na de vergadering, die uitsluitend toegankelijk is voor leden, zal Ilse van Loo, om omstreeks 20.30 uur een film vertonen over de onlangs uitgevoerde restauratie van de Veersteiger. Hiervoor zijn ook niet-leden van de dorpsvereniging van harte welkom.

Agenda voor de ALV op maandag 21 september:

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Geachte leden,

Graag nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering op

Maandag 21 september om 19.30 uur in Restaurant Paviljoen De Meerkoet, Schelphoekweg 3, 4471NP Wolphaartsdijk.

De notulen van de Algemene Ledenvergadering 2019 en de jaarstukken liggen vanaf 19.15 uur ter inzage in het restaurant. De notulen van de vorige ledenvergadering en het jaarverslag van de secretaris kunt u ook vinden op www.wolphaartsdijk.com.

Agenda:

1.            Opening door de voorzitter
2.            Notulen van de vergadering van 15 april 2019
3.            Vaststellen jaarverslag 2019 secretaris
4.            Vaststellen financieel jaarverslag over 2019
5.            Rapport kascommissie
6.            Verantwoording dorpenbudget
7.            Benoeming nieuwe bestuursleden:
de heer Han Goetheer als penningmeester
de heer Diederik Geijs als secretaris.
8.            Rondvraag
9.            Sluiting Algemene Ledenvergadering

Vanaf ongeveer 20.30 uur zal mevrouw Ilse van Loo haar film over de onlangs uitgevoerde restauratie/vernieuwing van de Veersteiger vertonen. Ook niet-leden zijn hiervoor van harte welkom. Entree vanaf 20.15 uur.

In verband met de Coronamaatregelen zijn wij helaas gebonden aan een maximum aantal bezoekers. Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Wilt u deze avond bijwonen dan graag zoveel mogelijk aanmelden via: secretariaat@wolphaartsdijk.com met vermelding van naam, adres, met hoeveel personen u wilt komen en of u de ALV/film wilt bijwonen of alleen de film. Heeft u geen e-mailadres dan kunt u zich opgeven via telefoonnummer: 06-27363414.

Een drankje staat voor u klaar.
Wij hopen u op 21 september te mogen verwelkomen.

Met vriendelijke groet namens het bestuur,
Diederik Geijs                                  Sjaan Huissoon
Secretaris                                          voorzitter.

Verslag van de Ledenvergadering van 15 april 2019

Verslag Algemene Ledenvergadering 2019.

Datum: 15 april 2019
Plaats: de Griffioen
Aanvang: 19.30 uur

Aanwezig namens het bestuur: Bram Schuit, Jan Driedijk, Christjan Soethout, Henk Janse, Jan Murre, Mirjam Verhulst, Evert Kloet, Marina Brokking (penningmeester), Sjaan Huissoon (voorzitter), Ary Goud (secretaris)
Leden: IIse en Marien van Loo, Kees Catsman, Nel Bouwhuis, Lianne de Witte, Isa van Schaik  
Afgemeld: Juliëtte Boone 
Speciale gast: burgemeester Margot Mulder van de gemeente Goes

 1. Opening

Opening om 19.30 uur door de voorzitter. De voorzitter heet allen welkom, in het bijzonder de burgemeester. Wederom geen grote opkomst van de leden.
Afgemeld heeft zich Juliëtte Boone van SMWO.
Mededelingen: de statuten van de vereniging zullen op de website geplaatst worden.

 1. Notulen

Geen vragen of opmerkingen. Dank aan Marina voor het opstellen van de notulen.

 1. Jaarverslag secretaris

Geen vragen of opmerkingen. Dank aan de secretaris voor het opstellen van het jaarverslag.

 1. Jaarverslag penningmeester

De penningmeester heeft een korte toelichting gemaakt. Er is een tekort ontstaan in 2018, maar dat is lager dan het tekort over 2017. Het tekort wordt veroorzaakt door realisatie van veel voorzieningen (dorpsplan). Verder is de contributie al 24 jaar niet verhoogd, daarom nu voorstel voor verhoging. De spaarrekening is wel redelijk, maar daarvan moet een deel gereserveerd gehouden worden op last van de gemeente. Het ledental daalt wel, meestal door vertrek of overlijden. Er komen nauwelijks nieuwe leden bij. We kijken in samenwerking met SMWO naar een presentje voor nieuwe inwoners met daarbij een oproep om zich aan te melden als lid. Over het jaarverslag zijn verder geen vragen. De penningmeester wordt bedankt voor het opstellen van het financieel jaarverslag.

 1. Kascommissie

De voorzitter leest het rapport van de kascommissie (bestaande uit Nel Bouwhuis en Tiny van den Dries) voor. De kascommissie stelt voor decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. De vergadering stemt hiermee in. De leden van de kascommissie worden bedankt voor hun werk

 1. Dorpenbudget

Er is dit jaar € 18.959,00 beschikbaar, er ligt een claim voor de voorziening in de speeltuin, blijft er nog  € 13.539,00 over om te besteden. De beweegtuin is doorgeschoven, maar hopelijk kan na de zomer een behoefteonderzoek gestart worden. Verder is met het bestuur van de ondernemersvereniging gebrainstormd over verbetering leefbaarheid, daaruit is naar voren gekomen dat verfraaiing van de hoek Veerweg/Aardebolleweg en de aanleg van een waterspeeltuin wenselijk is. De vergadering is akkoord met deze voorstellen zodat die in de komende tijd opgepakt zullen worden.

 1. Aanpassing contributie

Er is gekeken naar de hoogte van de contributie bij andere wijk- en dorpsverenigingen binnen Goes. Die lopen in de range € 10-12,50. Zoals door de penningmeester is aangegeven is de contributie bij ons al jaren € 3,50 voor alleenstaanden en € 5 voor een gezin. Gelet op het te kort op de begroting stelt het bestuur voor om de contributie nu te verhogen tot € 10 per adres. De voorzitter licht toe dat vergaderingen van werkgroepen ook ten laste gaan van de kas van de VGW. De vergadering is akkoord, wordt dit jaar doorgevoerd.

 1. Bestuursverkiezing

Zowel de secretaris als de penningmeester treden af en zijn niet meer herkiesbaar. Eerder heeft mevrouw Nel Bouwhuis zich kandidaat gesteld voor de functie van secretaris, maar deze kandidatuur is ingetrokken. Er is een andere kandidaat, maar die wil eerst meelopen. Ook voor de functie van penningmeester is iemand die zich kandidaat heeft gesteld, maar ook die wil eerst meelopen. Dit alles betekent dat er nu geen nieuwe bestuursleden gekozen c.q. benoemd worden

 1. Rondvraag 

Nel: de statuten komen op de website, heel fijn. Kunnen ook de data van bestuursvergaderingen vooraf bekend gemaakt worden?  Dat kan, wordt verzorgd. Het is wel zo dat de datum voor een volgende vergadering tijdens de vergadering zelf wordt vastgesteld. Per jaar zijn er meestal 6 bestuursvergaderingen.

Ilse: stelt voor om op de facebookpagina een plaats of link te maken om de activiteiten en evenementen te zetten. Marjan vult aan dat er een idee is om 1 centrale site te maken voor alle evenementen. De voorzitter geeft aan dat de evenementen in ieder geval op onze site staan, dit kan worden doorgegeven aan Bram. Voorstel is nu om een eigen Facebookpagina voor evenementen op de beide dorpen te maken, dit zal aan SMWO gevraagd worden.

Ilse: er is net gesproken over aanpassing van de kruising Veerweg/Aardebolleweg. Op de  veersteiger zitten mooie moeren/bouten en ander beslag, zij stelt voor daar een kunstwerk van maken en dat op die kruising neer te zetten. Bram zal dit meenemen in de werkgroep die zich met de veersteiger bezig is zodat voorkomen wordt dat de bouten/moeren/beslag/ weggegooid worden. Goed idee, past ook in het streven om een meer maritieme uitstraling. Wellicht is er ook nog subsidie te krijgen bij de gemeente. Zal in overleg met de ondernemersvereniging verder worden besproken.

Ilse: wat doet de dorpsvereniging met de recreatievisie? De voorzitter geeft aan dat er een concept voor een zienswijze is opgesteld. Als dat klaar is gaat de zienswijze naar B&W en de gemeenteraad en komt op onze website. De zienswijze is opgesteld na alle input op de beide bijeenkomsten en alles wat er rond die tijd is aangereikt vanuit de bewoners.

Lianne: Wanneer is de volgende bestuurswissel? De voorzitter geeft aan dat dit eraan ligt wanneer er mensen stoppen. Wij werken niet met een strak schema dat mensen om de zoveel jaar aftredend zijn omdat het heel lastig is om nieuwe mensen te krijgen. Nu zijn er gesprekken met 2 kandidaten die beiden serieus over toetreden nadenken. Een oproep werkt niet, daarom worden meestal mensen persoonlijk benaderd. Daarom is de voorzitter ook blij dat Marina voorlopig nog zal ondersteunen.

Vervolgens neemt de voorzitter het woord om afscheid te nemen van Marina en Ary.

De voorzitter memoreert dat al bij het aantreden van Marina als bestuurslid duidelijk was, dat Marina op zoek is naar een nieuwe functie voor haar werk. Die heeft ze eind vorig jaar gevonden, maar het betreft een functie in Hengelo. Marina en haar man hebben besloten wel hier te blijven wonen, wat betekent dat er veel heen en weer gereisd moet gaan worden. Daardoor blijft er geen tijd over voor de dorpsvereniging. Marina wordt hartelijk bedankt voor haar inzet de afgelopen 3 jaar als penningmeester. Een en ander is goed op orde. Als blijk van dank ontvangt zij een presentje en een cadeau uit het nieuwe cadeauwinkeltje namens het bestuur.

Voor Ary houdt de voorzitter het kort en geeft zij het woord aan de burgemeester. De burgemeester memoreert in haar toespraak het feit dat Ary ruim 11 jaar secretatis is geweest en een voorname rol heeft gespeeld in het opstellen van het dorpsplan. Het is daarom dat Ary de vrijwilligerslegpenning van de gemeente Goes, bekend als de Frans Naereboutpenning, uitgereikt krijgt als blijk van waardering. Daarnaast krijgt ook Ary een presentje en een cadeau uit het nieuwe cadeauwinkeltje namens het bestuur.

 1.  Sluiting

Verder komt er niets aan de orde. Om 20.08 uur sluit de voorzitter de vergadering.

 1.  Presentatie in het kader van ‘Duurzaam Wolphaartsdijk’

Door: “Hannah Twigt, Sander Hoogewoning, Joran de Witte en David Tolhoek; leden werkgroep “Duurzaam Wolphaartsdijk”.

Aansluitend wordt een presentatie gegeven over het idee om een leenauto in het dorp in te stellen. Enkele nieuwe inwoners zijn tot de conclusie gekomen dat je gezien de ligging van onze dorpen eigenlijk bijna verplicht bent een tweede auto te hebben. Alleen als je gaat kijken hoe vaak een auto voor de deur staat en waar je die, naast woon-werk-verkeer, feitelijk voor nodig hebt, dan is dat een dure investering. Daarom het idee voor een leenauto die door meerdere mensen gebruikt kan worden. Vanuit duurzaamheidsgedachte is het idee om die leenauto een elektrische auto te laten zijn. Plaatsing kan op het plein voor de Griffioen en bijv. bij de camping/haven. Kosten zijn vergelijkbaar met een eigen auto (op kilometer niveau) en gebruik kan via een persoonsgebonden sleutel of via een app waar je ook kunt zien of de auto beschikbaar is. Dit idee loopt op meerdere plaatsen. Afgesproken wordt om een enquête uit te zetten om de behoefte op dit moment te polsen. Verder aandacht via pers en de Schalm.

Vervolgens wordt namens het bestuur van de VV Wolfaartsdijk aangegeven op welke manier de voetbalvereniging zich sterk maakt om de eerste vereniging in Nederland te zijn die energieneutraal is. Enkele jaren geleden was de VV Wolfaartsdijk al de eerste voetbalclub binnen Nederland die met multifunctionele reclameborden is begonnen. De borden zijn alleen op zaterdag tijdens de wedstrijden als reclamebord zichtbaar. De rest van de week zijn het zonnepanelen die energie opwekken. Ook op het dak van de kantine liggen zonnepanelen. Verder komt er dit jaar nieuwbouw van de kleedruimten die zodanig wordt uitgevoerd dat het geheel energieneutraal wordt. Ook komt er nieuwe verlichting. Daarnaast denkt de voetvalvereniging ook aan het vervoer. Nu is dat toevertrouwd aan de ouders of jeugdleden die mogen rijden maar je kunt ook een elektrische auto neerzetten die door de week oplaadt vanuit de zonnepanelen en op zaterdag wordt gebruikt. Wellicht is dat ook te combineren met de leenauto waar net over gesproken is.

Kortom: goede initiatieven die zeker de moeite waard zijn om verder uit te werken!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.