Bijgewerkte lijst Zomerschouw 2019.

0
124

Onderstaand de bijgewerkte lijst van de Zomerschouw 2019. Deze is opgemaakt na een controleronde begin juli 2020.

Zomerschouw 2019

Begin juli 2019 vond de jaarlijkse zomerschouw plaats. Afgevaardigden namens de gemeente Goes, ondernemersvereniging en dorpsvereniging fietsten naar de door inwoners van onze dorpen doorgegeven actiepunten. Ter plaatse werd de situatie besproken en genoteerd. Vervolgens werden alle actiepunten voor behandeling bij de verantwoordelijke gemeentelijke afdelingen, Waterschap, Provincie en andere eigenaren/beheerders uitgezet.

Ondanks dat het rapport van de gemeente nog niet is ontvangen, hebben wij in september 2019 een eerste controleronde uitgevoerd en begin juli 2020 een tweede controleronde. De resultaten hiervan vindt u onderstaand alsmede aanvullende informatie die tijdens de schouw is genoteerd. De actiepunten in zwart zijn volgens ons afgedaan. De actiepunten in rood worden meegenomen met de zomerschouw 2020. Hopelijk in augustus.

Actiepunten van persoonlijke aard worden met de melders gecommuniceerd en vindt u niet terug in dit overzicht.

Groenonderhoud:

Vijver achter De Griffioen: de waterkwaliteit laat te wensen over. Veel alg. Reactie Waterschap: algengroei en woekerende waterplanten komen verspreid door het beheergebied van het waterschap voor. Onder meer nutriënten bepalen de groei van waterplanten. Het is lastig om de groei van algen in de toekomst uit te kunnen sluiten. Juli 2020: Het Waterschap houdt de situatie in de gaten en grijpt indien nodig in. Actiepunt afgedaan.

Kaaidijk: ter hoogte van de kruising met de Stadseweg staan iepen met zogenaamd opschot. Het verkeer komend van de Stadseweg heeft hierdoor minder goed overzicht op het verkeer vanaf de Kaaidijk. Reactie: De iepen zijn eigendom van Vereniging Natuurmonumenten. Zij zijn op de hoogte gesteld. Bij controleronde in september 2019 was het opschot nog niet weg en blijft dus als actiepunt opstaan. Controleronde juli 2020: nog niets aan gedaan. Actiepunt blijft staan voor zomerschouw in augustus 2020.

Boomdijk: Op en langs de dijk staat het onkruid erg hoog en op de hoek ontnemen struiken en bomen het zicht op het verkeer. Reactie: Bermen en dijken mogen pas vanaf 31 juni, na het broedseizoen, gemaaid worden. Bij de controleronde in september 2019 is geconstateerd dat de struiken en bomen op de hoek zijn gesnoeid. Actiepunten zijn afgedaan.

Molendijk: ter hoogte van de kruising met de Burgemeester Hackstraat is de groenvoorziening verwaarloosd. Reactie: de gemeente neemt elk jaar de groenvoorziening in de onderhoudsplanning mee. Bij de controleronde in september 2019 nog geen duidelijk resultaat gezien en blijft dus als actiepunt staan. Controleronde juli 2020: Onderhoud heeft plaatsgevonden. Actiepunt afgedaan.

Ring: ter verfraaiing van de vijver het verzoek om extra beplanting langs het hekwerk rondom de waterpartij. Reactie: verzoek ligt bij de gemeente. Nog geen reactie ontvangen en blijft dus staan als actiepunt. Juli 2020: Inmiddels is een reactie van de gemeente ontvangen. Gemeente streeft om veiligheidsredenen naar openheid van waterpartijen en steunt extra aanplant niet. In de Schalm van mei 2020 staat hierover meer in het artikel van de Vereniging “Gemeenschap Wolfaartsdijk”. Actiepunt afgedaan.

Ring: veel onkruid op- en tussen de fundamenten van de kerk. Reactie: er zal onderhoud plaatsvinden. Bij controleronde in september 2019 bleken de werkzaamheden uitgevoerd. Actiepunt afgedaan.

Bos Oud-Sabbinge: onderhoud laat te wensen over. Reactie: op verzoek van de inwoners van Oud-Sabbinge is een schriftelijk verzoek naar de gemeente gegaan om het onderhoud te intensiveren. Nog geen reactie ontvangen. Juli 2020: De gemeente heeft inmiddels gereageerd. Onderhoud wordt geïntensiveerd. In de Schalm van mei 2020 staat hierover meer in het artikel van de Vereniging “Gemeenschap Wolfaartsdijk”. Actiepunt afgedaan. Wel blijft de vinger aan de pols.

Veerweg: aanpak zieke essen. Reactie: De bomen worden meegenomen in het herinrichtingsplan voor de Veerweg. De gemeente is hiermee bezig.

Vliedbergstraat: gedeelte vanaf de Papeweg tot aan de hoek. Bomen hebben weinig blad aan de takken. Zijn de bomen ziek of ligt het aan de struiken rondom de bomen. Reactie: het ligt sowieso niet aan de struiken rondom de bomen. De bomensoort staat in de hele gemeente Goes er hetzelfde bij. Naar de reden wordt onderzoek gedaan. Blijft als actiepunt opstaan. Juli 2020: Bomen staan nog steeds slecht in het blad. Blijft als actiepunt voor de zomerschouw 2020 staan.

Henri Dunantstraat: heg is te hoog en te breed. Reactie: bij controleronde in september 2019 was de heg gesnoeid. Actiepunt afgedaan.

Oostkerkestraat: veel onkruid op pleintje bij monument Dominee Dresselhuis en de bomen ontnemen het zicht op het monument. Reactie: Bomen worden gesnoeid en onkruid wordt verwijderd. Bij controleronde in september 2019 gezien dan werkzaamheden zijn uitgevoerd. Actiepunt is afgedaan.

Nazareth: riet zorgt voor ongemak bij parkeren en verkeersonveilige situaties op de hoek met de Lageweg. Reactie: Er wordt 1 keer per jaar onderhoud gepleegd aan de sloten. Afgesproken is dat bekeken wordt of dit meerdere keren kan plaatsvinden. Zeker op de kruising met de Lageweg. Bij controleronde in september 2019 gezien dat er een poging is gedaan om het riet te maaien. Het zag er armoedig uit. Het resultaat is onvoldoende. Blijft als actiepunt opstaan. Dit geldt overigens ook voor de hoek Veerweg/Aardebolleweg. Juli 2020: Het is erg moeilijk om de rietkragen bij kruisingen gesnoeid te krijgen. Blijft als actiepunt staan voor de zomerschouw 2020.

Lageweg: het onkruid staat zo hoog dat het over de weg hangt. Reactie: zowel Waterschap als Gemeente (binnen bebouwde komgrens) hebben hierin een verantwoordelijkheid. Bermen mogen pas na 31 juni (na broedseizoen) worden gemaaid. Bij controleronde in september 2019 was alles gemaaid. Actiepunt afgedaan.

Lageweg: Wilg hangt over de weg en er is een grote tak afgebroken. Reactie: dit actiepunt is besproken met de eigenaar. Bij controleronde in september 2019 nog geen onderhoud aan de boom waargenomen. Blijft staan als actiepunt. Juli 2020: Enige tijd geleden is de boom door de nieuwe eigenaar zodanig gesnoeid dat deze de komende jaren niet meer voor overlast zal zorgen. Actiepunt afgedaan.

Wolphaartsdijk-Oost: Bij de volkstuinen zijn de heggen te hoog en te breed. Reactie: het onderhoud aan de heggen is 1 keer per jaar. Bij controleronde in september 2019 waren de heggen gesnoeid. Actiepunt afgedaan.

Veerse Meer: het recreatiegebied de Schelphoek heeft te maken met rottend zeewier. Reactie: het Waterschap heeft dit probleem besproken met Rijkswaterstaat. Juli 2020: Rijkswaterstaat zal indien nodig actie ondernemen. Actiepunt afgedaan.

Veerse Meer: op het strand van recreatiegebied de Schelphoek komt gras door het zand. Reactie: problematiek is doorgegeven aan beheerder. Bij controleronde in september 2019 geen duidelijke verbeteringen gezien. Actiepunt blijft staan. Juli 2020: actiepunt heeft aandacht. Actiepunt afgedaan. Wel wordt de vinger aan de pols gehouden.

Diverse straten in dorpen: onkruid tussen straatstenen. Reactie: onkruid wordt gebrand. Bij controleronde in september 2019 geconstateerd dan er inderdaad is gebrand. Deze werkwijze is echter niet echt ideaal. Actiepunt voor 2019 afgedaan.

Verharding:

Hoofdstraat: de bestrating ter hoogte van het Tramperpad is ongelijk. Reactie: bestrating wordt gerepareerd. Bij controleronde in september 2019 geconstateerd dat werkzaamheden zijn uitgevoerd. Actiepunt afgedaan

Hoofdstraat vanaf Wolfertsplein tot aan Lepelstraat: kan hele straat opnieuw worden aangelegd. Reactie: de dorpsvereniging heeft met de gemeente afgesproken dan na invulling van de bouwkavel samen met bewoners wordt gekeken naar een herinrichting/verfraaiing van dit gedeelte van de Hoofdstraat.

Dooldijk: de aansluiting van de weg onderdijks/bovendijks is slecht. Reactie: weg onderdijks is in bezit van particulier. Er zal contact worden opgenomen. Bij controleronde in september 2019 geconstateerd dat er enige verbetering is aangebracht. Of dit voldoende is zal met de tijd blijken. Actiepunt blijft voorlopig staan. Juli 2020: situatie is verslechterd. Actiepunt blijft staan voor de zomerschouw 2020.

Molendijk: onderhoud verkeersdrempels. Reactie: onderhoud volgt. Bij controleronde in september 2019 bleek dat onderhoud is uitgevoerd. Actiepunt is afgedaan.

Fietspad tussen Burg. Hackstraat en Gardenierhof: stoeptegels staan omhoog in directe omgeving JOP. Reactie: in naastliggend groen bandensporen van auto of aanhangwagen geconstateerd waardoor tegels zijn geraakt en omhoog zijn gekomen. Bij controleronde in september 2019 enige verbetering geconstateerd maar nog niet voldoende gerepareerd. Actiepunt blijft staan. Juli 2020: Aanvullende reparatie is uitgevoerd. Actiepunt afgedaan.

Ring: tegels bij ondergrondse container liggen los en kantelen als je er op gaat staan. Reactie: tegels worden vastgelegd. Bij controleronde in september 2019 enige verbetering geconstateerd maar nog onvoldoende. Tegels bewegen nog steeds. Actiepunt blijft staan. Juli 2020: Er liggen nog steeds drie tegels los. Actiepunt blijft staan voor zomerschouw 2020.

Nazareth: verzakking in goot van de straat. Reactie: wordt gerepareerd. Bij controleronde in september 2019 geconstateerd dat verzakking is gerepareerd. Actiepunt is afgedaan.

Hoofdstraat: op twee plaatsen verzakkingen in wegdek. Reactie: worden gerepareerd. Bij controleronde in september 2019 is gebleken dat werkzaamheden zijn uitgevoerd. Actiepunt is afgedaan.

Hoek Oostkerkestraat/Burg. Koertstraat: put in weg net voor drempel. Reactie: zal binnen de gemeentelijke afdelingen worden besproken. Bij controleronde in september 2019 nog geen verbetering geconstateerd. Actiepunt blijft staan. Juli 2020: de verbinding tussen de drempel en de straat lijkt steeds meer putjes te vertonen. Actiepunt blijft staan voor zomerschouw 2020.

Boomdijk: wegdek bij parkeerplaats begraafplaats niet optimaal. Waterschap treft elke keer noodmaatregelen die onvoldoende zijn. Bij controleronde in september 2019 geconstateerd dat Boomdijk opnieuw is geasfalteerd. Actiepunt afgedaan.

Begraafplaats Oud-Sabbinge: parkeerstrook verwaarloosd. Reactie: De problemen ontstaan niet op de parkeerstrook zelf maar daarachter. Het Waterschap is verzocht om de gaten (modderpoelen) op te vullen. Bij controleronde in september 2019 nog nauwelijks verbetering gezien. Actiepunt blijft staan. Juli 2020: De gaten achter de parkeerstrook zijn opgevuld. Actiepunt is afgedaan.

Kruising Langeweg/Kaaidijk/Kwistenburg: voorrangssituatie gewijzigd. Oude belijning is niet weg gefreesd en bebording moet duidelijker. Reactie: belijning en bebording wordt zo snel mogelijk aangepakt. Na zomerschouw is heel snel de oude belijning weg gefreesd en bebording is aangepast. Actiepunt afgedaan.

Straatmeubilair en andere onderwerpen:

Bankjes bij vijver, oorlogsmonument en in speeltuin zien er verveloos uit: Reactie: actie wordt ondernomen. Bij controleronde in september 2019 is gebleken dat de bankjes in de speeltuin en bij de vijver zijn opgeknapt. Bij oorlogsmonument zijn bankjes nog niet opgeknapt. Actiepunt blijft staan. Juli 2020: Bankjes bij het Oorlogsmonument zijn opgeknapt. Actiepunt afgedaan.

Wolfertsplein: er is veel irritatie over volle kunststofcontainers en het ledigen ervan. Verzoek om afvalinzameling te wijzigen. De ondergrondse kunststofcontainers worden naar behoefte geleegd. Door sensoren wordt de gemeente gewaarschuwd als een container vol is. Echter de containers zitten vaak verstopt en zijn dan niet vol. Bij verstoppingen kan de ophaaldienst uitkomst bieden maar bij storingen niet. Dan moet een deskundige worden opgeroepen. Er is inmiddels een oplossing bedacht door een sleutelhouder aan te stellen. Deze controleert of er zakken naast de containers staan en grijpt in als dit zo is. Bij storingen is er een rechtstreekse lijn met de gemeente. De afvalinzameling wijzigen (omgekeerd inzamelen) zal niet gaan. De politiek heeft voor de huidige methode gekozen.

Hoek Molendijk/Zuiderlandweg: verzoek tot plaatsen afvalbak hondenpoep. Reactie: er wordt op deze hoek geen afvalbak geplaatst. Hondenbezitters moeten gebruik maken van de afvalbak even verderop op de hoek met de Burg. Hackstraat. Actiepunt is afgedaan.

Ring: rond de doeltjes is veel wortelopdruk waardoor voetballen bijna niet meer mogelijk is. Reactie: de gemeente doet onderzoek naar een andere locatie voor de doeltjes. Juli 2020: nog geen reactie van gemeente mogen ontvangen. Actiepunt blijft staan voor zomerschouw 2020.

Straatnaambordjes en andere bebording: op een aantal plaatsen zijn de straatnaambordjes vies of door overhangend groen slecht leesbaar. Dit geldt ook voor andere bebording. Reactie: de doorgegeven straatnaambordjes zijn inmiddels schoongemaakt en het overhangend groen is gesnoeid. Actiepunt afgedaan.

Inlaag: groencontainers zijn snel vol en afval wordt er naast geplaatst. Reactie: gemeente houdt vinger aan de pols. Eigenaren kunnen bij dumpen afval contact opnemen met de gemeente. Actiepunt is afgedaan.

Stadseweg/Nieuwedijk: veel zwerfafval. Reactie: zwerfafval is een probleem in het buitengebied. Het is een mentaliteitskwestie van de weggebruiker. Wegbeheerders zijn geïnformeerd. Juli 2020: wegbeheerders proberen situatie in de gaten te houden en indien nodig actie te ondernemen. Blijft een mentaliteitskwestie. Actiepunt afgedaan.

Verkeerszaken:

Molendijk: Er zijn problemen met parkeren. Gevraagd wordt om uitbreiding parkeerhavens. Juli 2020: zowel de werkgroep verkeer als de gemeente zijn van mening dat gewaakt moet worden voor teveel verstening van het groen. In de directe omgeving is nog voldoende parkeerruimte. Voorlopig geen uitbreiding parkeerhavens. Actiepunt afgedaan.

Hoek Villa Novastraat/Frederiksstraat: verzoek om eerste parkeerplaats op de hoek te verwijderen in verband met slecht zicht op verkeer vanuit het dorp. Juli 2020: verzoek is in behandeling bij de gemeente. Actiepunt blijft staan. Zo nodig voor zomerschouw 2020.

Vliedbergstraat: in de bocht wordt regelmatig geparkeerd op het trottoir terwijl er elders voldoende parkeerplaats is. Dit levert verkeersonveilige situaties op voor voetgangers. Verzoek is instellen van een parkeerverbod. Juli 2020: geconstateerd dat een auto in de bocht op het voetgangersgedeelte geparkeerd stond. Is in behandeling bij de gemeente. Actiepunt blijft staan, Zo nodig voor de zomerschouw 2020.

Henri Dunantstraat: verzoek om het verbrede trottoir wat vroeger diende als breng- en ophaallocatie voor basisschoolleerlingen te versmallen en in te richten als parkeerplaats. Juli 2020: geconstateerd dat breng- en ophaallocatie weer in gebruik is. Verzoek tot versmalling vervalt hiermee. Actiepunt afgedaan.

Nazareth: verzoek tot verlengen parkeerstrook in verband met tekort aan parkeerplaatsen waardoor nu op het trottoir wordt geparkeerd. Reactie: hierover is al gesproken met de verkeerskundige. Deze ziet het belang van het uitbreiden van de parkeerstrook in. Helaas is er geen geld voor uitvoering. Actiepunt is opgenomen in dorpenverkeersplan. Juli 2020: Er is door de gemeente geld beschikbaar gesteld. Voor aanwonenden is een bijeenkomst georganiseerd waarin een ontwerp is besproken en wensen zijn geuit. Verzoek bij gemeente om ontwerp aan te passen en zo snel mogelijk tot uitvoering over te gaan. Actiepunt afgedaan.
                                                                                                                                                            Sjaan Huissoon.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.