Notulen Algemene Ledenvergadering VGW 2019

0
430

Onderstaand der notulen van de ALV van 21 september 2020:

Notulen Algemene Ledenvergadering 21 september 2020.
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Restaurant De Meerkoet.

Aanwezig:
De bestuursleden: Sjaan Huissoon, Henk Janse, Jan Murre, Jan Driedijk, Mirjam Verhulst, Han Goetheer, Bram Schuit. Evert Kloet schuift later aan.
De leden: Kees Catsman, Nel Bouwhuis, Merien van Loo, Ilse van Loo, de dames Glerum, Helmi Ruisaard, Lucinda van Oorschot.

1.Opening:
Sjaan opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Zij begint met een terugblik op 2019. Deze vergadering is nu vrij laat in het jaar, deze was uiteraard al eerder gepland en is in verband met corona maatregelen enkele maanden verzet.
Tevens geeft Sjaan aan dat de agenda iets wordt aangepast. Kandidaat-bestuurslid Diederik Geijs heeft zich inmiddels teruggetrokken. Voorlopig blijft het secretariaat nog even vacant en zal tijdelijk door andere bestuursleden worden waargenomen.

2.Notulen Algemene Ledenvergadering 15 april 2019:
De notulen worden onveranderd vastgesteld, met dank aan Ary Goud, de vorige secretaris, voor de opmaak.
Inhoudelijk komen de volgende opmerkingen aan de orde. Nel Bouwhuis vraagt naar de beweegtuin. Hiervoor is eind 2019 een enquête uitgevoerd, waarop door 39 inwoners positief is gereageerd. Recent is een werkgroep gestart om verder plannen te maken om een en ander te realiseren. Sjaan heeft hiervoor inmiddels een bedrag van € 10.000 uit het dorpenbudget aangevraagd bij de gemeente en daarvan een toezegging binnen. Voor de verdere financiering zullen een aantal landelijke organisaties worden benaderd.
Cees Catsman merkt op dat hij geen bestuursverkiezing ziet staan op de agenda en vraagt zich af of er niet volgens een rooster van aftreden wordt gewerkt.
Sjaan geeft aan dat de meeste bestuursleden zitting hebben namens een organisatie van de dorpen. Alleen de voorzitter, secretaris en penningmeester volgen een rooster van aftreden. Sjaan is in 2022 periodiek aftredend.

3.Vaststellen Jaarverslag secretaris:
Het jaarverslag is ter inzage gelegd voorafgaand aan de vergadering en gepubliceerd op de website. Hierover zijn geen vragen of opmerkingen en dit wordt vastgesteld.

4.Vaststellen financieel jaarverslag 2019:
Dit is eveneens voorafgaand aan de vergadering ter inzage gelegd. De penningmeester geeft hierop nog een toelichting. Vervolgens wordt de jaarrekening 2019 en de begroting 2020 vastgesteld.

5.Rapport kascommissie:
Het rapport van de kascommissie, Elly Glerum en Gisela Nijsse, wordt voorgelezen. Op voordracht van de kascommissie wordt het bestuur decharge verleend. Een woord van dank is er voor de dames Glerum en Nijsse.

6.Verantwoording Dorpenbudget:
Afgelopen jaar is uit het dorpenbudget de stroom en watervoorziening bij de speeltuin aangelegd, Er staat nu een te besteden bedrag van ongeveer € 17.000 voor 3 jaar, te gebruiken voor nieuwe punten uit het dorpsplan. Inmiddels is er een toezegging voor de reservering van € 10.000 voor de beweegtuin.

7.Benoeming nieuwe bestuursleden:
In 2019 hebben Ary Goud (secretaris) en Marina Brokkking (penningmeester) afscheid genomen van het bestuur.
Han Goetheer is voorgedragen als nieuwe penningmeester en wordt met algemene stemmen gekozen.
Diederik Geijs was voorgedragen als nieuwe secretaris. Hij heeft vandaag alsnog besloten zich terug te trekken. Het secretariaat zal nu tijdelijk door de andere bestuursleden worden waargenomen in afwachting van een nieuwe kandidaat die in de ALV van 2021 benoemd kan worden.

8.Rondvraag:
Nel Bouwhuis: Bij de sessies over de Recreatievisie is door diverse dorpsgenoten input aangeleverd. Nu wordt een aantal mensen die daaraan hebben bijgedragen niet apart uitgenodigd voor het vervolg.
Sjaan geeft aan dat de gemeente hiervoor heeft gekozen. De gemeente stelt nu de kadernota op. We kunnen daarna peilen wat onze leden daarvan vinden.
Wij (de VGW) behoren ook niet bij de groep van stakeholders voor de Visie Veerse Meer. We volgen de plannen op de voet.
Ilse van Loo meldt dat het bouwplan achter de Hoofdstraat bijna is vol gebouwd. Waar kan dan nog een nieuw bouwplan komen? De polder Frederiksstraat schijnt niet te mogen in verband met de historische polder. Wij zullen de vraag bij de gemeente neerleggen.
Met betrekking tot de plannen in het havengebied is de gemeente voorgesteld maximaal 15 % beschikbaar te houden voor permanente bewonen. Voor de gemeente is dit geen optie. Verder schijnen woningen te worden verkocht als 2e woning, wat volgens ons binnen de bebouwde kom niet is toegestaan. Hiervoor gaan we bij de gemeente informeren. We zullen verder ook het open perceel aan de Hoofdstraat waar nog gebouwd kan worden bij de gemeente aankaarten.
Elly Glerum stelt de vraag of wel is gedacht over ledenwerving. Sjaan geeft aan dat er een brief voor bezorging gereed ligt in het kader van ledenwerving. Sjaan vermeldt hierbij dat ook tasjes worden gemaakt met een inhoud van verschillende ondernemers en organisaties die zullen worden uitgereikt als welkom aan nieuwe inwoners van de dorpen.
Verder is de indruk dat ook de Algemene Ledenvergadering elk jaar minimaal wordt bezocht. Hierover wordt weer nagedacht welke onderwerpen we speciaal op de agenda moeten zetten. Ideeën hierover zijn uiteraard welkom.

9.Sluiting: door Sjaan met dank aan de aanwezigen voor de inbreng.

Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van                 2021.

Na een pauze heeft Ilse van Loo haar film over de uitgevoerde restauratie/ vernieuwing van de Veersteiger vertoond. Dit is door de aanwezigen erg op prijs gesteld. Bedankt Ilse!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.