Jaarverslag VGW 2020.

0
333

Hieronder het Jaarverslag 2020 van de Vereniging Gemeenschap Wolfaartsdijk:

Van het bestuur
Het bestuur is zes maal fysiek en door de coronamaatregelen digitaal in vergadering bij elkaar geweest. Tijdens de bestuursvergaderingen zijn vele onderwerpen besproken en acties uitgezet. Leidraad is het Dorpsplan Wolphaartsdijk en Oud-Sabbinge 2.0 (2015-2025). Inmiddels zijn tal van actiepunten gerealiseerd of worden de komende jaren uitgevoerd. In januari heeft Christjan Soethout zijn functie binnen ons bestuur neergelegd vanwege zijn besluit om te stoppen met zijn activiteiten bij speeltuin De Mallemolen waardoor zijn functie binnen ons bestuur kwam te vervallen. Tijdens de bestuursvergadering in januari hebben wij afscheid van hem genomen.

Nieuwjaarsborrel
In samenwerking met de Ondernemersvereniging vond in januari 2020 in Restaurant De Meerkoet de nieuwjaarsborrel plaats. Het doet ons goed dat naast de vele ondernemers ook steeds meer inwoners deze bijeenkomst bijwonen. Na de toespraken van de dorpenwethouder van de gemeente Goes en de voorzitters van de Ondernemersvereniging en Dorpsvereniging was er nog een gezellig informeel samenzijn.

Herdenking Watersnoodramp
Op 1 februari 2020 hebben wij namens alle inwoners van onze dorpen bloemen neergelegd bij het Watersnoodmonument op de dijk bij de Schelphoek. Iedere vijf jaar is er een grote herdenking met de gemeente. Deze zal in 2023 weer plaatsvinden.

Nieuw Logo
Verzoeken van inwoners om in het logo ook aandacht te besteden aan Oud-Sabbinge hebben ertoe geleid dat in het eerste kwartaal van 2020 een nieuwe logo is ontworpen.

Beweegtuin/dorpen
Er is eind 2019 een enquête/behoefteonderzoek gedaan naar een beweegtuin. Begin 2020 waren de resultaten bekend. De positieve reacties waren boven verwachting en zeven inwoners hebben zitting genomen in de werkgroep. Alle genoemde locaties zijn bezocht en opmerkingen besproken. Vervolgens werden plannen uitgewerkt en op papier gezet en offertes opgevraagd.

Gebiedsvisie Veerse Meer
Naar aanleiding van de startbijeenkomst met 88 deelnemers in november 2019 en een werkbijeenkomst in februari 2020 met ongeveer 100 deelnemers werd in juni de visie in de raadscommissie besproken. Naar aanleiding hiervan hebben wij ruim voor de Debatraad een brief doen uitgaan naar zowel College als Gemeenteraad met het dringende verzoek om daadkrachtig voor de belangen van onze dorpen op te komen.

Algemene Ledenvergadering
Veel later dan gepland vond op 21 september 2020 de Algemene Ledenvergadering plaats in Restaurant de Meerkoet.
Omdat wij vanwege de coronamaatregelen gebonden waren aan een maximum aantal bezoekers was vooraf aanmelden noodzakelijk. Notulen en jaarstukken werden behandeld. De heer Han Goetheer werd benoemd tot penningmeester.
Na de Algemene Ledenvergadering vertoonde dorpsgenote Ilse van Loo haar film over de restauratie/vernieuwing van de Veersteiger. Hiervoor waren ook niet-leden welkom.

Nieuw Bouwplan/tweede woningen:
Naar aanleiding van vragen en discussie in de rondvraag van de Algemene Ledenvergadering is in oktober een brief naar het college van B&W gestuurd met vragen over een mogelijk nieuw bouwplan en het gemeentelijk beleid inzake tweede woningen. Dit krijgt een vervolg een 2021.

Elektrische Deelauto
Naar aanleiding van de positieve resultaten van de gehouden enquête in 2019 hebben de initiatiefnemers in 2020 veel tijd en energie gestoken in de verdere uitwerking van dit project. Bij dit project zijn verder betrokken Stichting Duurzame Mobiliteit Zeeland, Provincie Zeeland en Gemeente Goes. Drie inwoners hebben zich aangemeld als lokaal aanspreekpunt voor gebruikers van de deelauto’s. In april/mei konden inwoners gedurende vier weken kennismaken met de deelauto, een proefrit maken en ervaren hoe een deelauto te reserveren. Er komen twee deelauto’s.
Een krijgt als standplaats het parkeerterrein naast de Griffioen en de ander bij de Voetbalvereniging aan de Sportweg. In oktober 2020 hoopte men van start te kunnen gaan maar de plaatsing van laadpalen laat wat langer op zich wachten.

Koninklijke Onderscheiding
Op 3 juli 2020 mocht onze bestuurslid Henk Janse uit handen van Burgemeester Mulder een Koninklijke Onderscheiding in ontvangst nemen. Vanwege het vele vrijwilligerswerk voor de Protestantse Gemeente Wolphaartsdijk en de dorpsvereniging werd Henk benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Vanwege corona was de uitreiking later dan gepland en sober georganiseerd maar niet minder indrukwekkend.

Nationale Herdenking
Na in februari gestart te zijn met het opstellen van het programma voor 4 mei dat met medewerking van beide basisscholen voortvarend tot stand kwam, brak met het coronavirus een onzekere tijd aan. Op 17 april kregen wij van de gemeente te horen dat er geen herdenkingsbijeenkomsten zouden plaatsvinden. Wel zou er overdag door de gemeente een kranslegging plaatsvinden bij het Oorlogsmonument waaraan geen ruchtbaarheid mocht worden gegeven. De dorpsverenging kreeg toch toestemming om organisaties en inwoners gedurende de dag de mogelijkheid te geven om bloemen te leggen en ’s-avonds een zeer sobere herdenking te houden. Vanaf de kerktoren werd om 19.59 uur Taptoe gespeeld, na klokslag 20.00 uur twee minuten stilte in acht genomen en vervolgens vanaf de kerktoren het eerste couplet van het Wilhelmus gespeeld. In plaats van tussen de 100 en 130 personen stonden er alleen twee bestuursleden bij het Oorlogsmonument die namens alle inwoners een rouwtak bij het monument neerlegden. Van deze bijzondere herdenking is door twee dorpsgenoten een film gemaakt die op facebookpagina van de dorpsvereniging is geplaatst.

Renovatie Veersteiger
In 2019 en 2020 had een onzer bestuursleden zitting in de stuurgroep Renovatie Veersteiger. Uitgangspunt was een mooie/functionele veersteiger waarbij het historisch aspect behouden zou blijven. In 2020 is de renovatie afgerond. Helaas kon er door corona geen feestelijke officiële opening worden georganiseerd.

Welkom in de Buurt
Op initiatief van SMWO is eind 2018 een start gemaakt met het project Welkom in de Buurt wat inhoudt dat nieuwe inwoners via een tas met informatie welkom worden geheten. Na de nodige voorbereidingen was het de bedoeling dat begin 2020 werd gestart met de uitgifte van de tasjes. Echter door omstandigheden en corona werd dit niet gehaald.
Ook een feestelijke uitreiking van het eerste tasje behoorde niet tot de mogelijkheden.
Eind september 2020 werden de eerste tasjes bij nieuwe inwoners bezorgd. Nieuwe inwoners kunnen een welkomsttasje aanvragen en/of bestuursleden geven door waar nieuwe inwoners zijn komen wonen.

Zomerschouw 2020
Vanwege het coronavirus heeft de gemeentelijke zomerschouw eind augustus plaatsgevonden. Alle 21 actiepunten zijn bezocht en besproken. Ook de tien actiepunten uit 2019 die nog niet waren opgepakt of afgerond zijn nogmaals besproken. Alle actiepunten zijn uitgezet bij de diverse gemeentelijke afdelingen en andere wegbeheerders. De werkgroep verkeer hebben wij verblijd met de actiepunten op het gebied van verkeersveiligheid.

Viering 75 jaar Vrijheid
Naar aanleiding van informatie van het Nationaal Comité 4 en 5 mei is besloten aandacht te geven aan 75 jaar Vrijheid. Wij hebben hiervoor een werkgroep gevormd met Muziekvereniging Advendo/EMM, het Oranjecomité en Herberg De Griffioen. In het vierde kwartaal 2019 is de werkgroep bij elkaar geweest om voor mei 2020 een mooie activiteit te organiseren. Helaas moest door corona de activiteit worden stilgelegd. Gehoopt wordt de activiteit in 2021 weer op te pakken.

Voetbaldoeltjes Ring
In augustus verzocht de gemeente ons om de voetbaldoeltjes op de Ring te mogen verplaatsen naar een andere locatie. Dit vanwege wortelopdruk van de bomen op de huidige locatie. Op ons verzoek werd een voorstel gemaakt en dit hebben wij voor advies doorgestuurd naar het bestuur van de buurtvereniging ’t Ouweland. Richting gemeente hebben wij duidelijk laten blijken dat de doeltjes eigendom zijn van de dorpsvereniging en niet zomaar weggehaald kunnen worden. Het advies van de Buurtvereniging bevatte waardevolle informatie en een nieuw locatievoorstel. Ook de gemeente legde ter bespreking nog een nieuwe locatie voor.

Toekomstvisie Recreatiezone Wolphaartsdijk
Naar aanleiding van de in september gehouden enquête door de gemeente Goes over de toekomst van de recreatiezone werd de uitslag van de enquête besproken met de verantwoordelijk wethouder en beleidsmedewerker. Via online bijeenkomsten op 12 en 14 oktober waar tal van organisaties en inwoners aan deelnamen werd hier een vervolg aan gegeven.
Alle opgehaalde informatie wordt verwerkt in een concept ontwerp die besproken zal worden in een volgende bijeenkomst in 2021.

Groenonderhoud
Het groenonderhoud is een onderwerp wat al een tijd speelt. Het onderhoud zoals het nu vanuit de gemeente wordt uitgevoerd is niet afdoende. Daarom is door lokale ondernemers een initiatief genomen om dit onderhoud in eigen hand te nemen. Dit is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan en vergt veel voorbereiding en geduld. Verder moet de gemeente rekening houden met wettelijke eisen ten aanzien van uitbesteding van dergelijke opdrachten. Als invulling van burgerparticipatie is wel een en ander mogelijk. Het college van B&W moet het voorstel bespreken en goedkeuren.

Diverse zaken
Hiervoor zijn een aantal zaken besproken welke in 2020 de nodige aandacht van het bestuur hebben gevraagd, ook buiten de bestuursvergaderingen om. Daarnaast zijn er ook minder omvangrijke- maar niet minder belangrijke zaken besproken tijdens de bestuursvergaderingen zoals onder andere:Onderhoud Dorpsboomgaard en het vinden van een coördinator hiervoor. Dorpsgenote Jacqueline van Trirum hebben wij bereid gevonden om de coördinatie op zich te nemen. Op 29 augustus vond een werkdag met vrijwilligers voor onderhoud en snoei- en vakinformatie plaats.

Ontwerpbesluit wijzigen verordening Luchthavenbesluit Midden-Zeeland: verhogen aantal helikopterbewegingen van 800 naar 4000 per jaar ten behoeve van de bouw en onderhoud van offshore windparken in de monding van de Westerschelde. Hierdoor worden luchtvaartbewegingen met vaste vleugelvliegtuigen met 3200 bewegingen per jaar verlaagd. Vliegroute aan zuidzijde van luchthaven waardoor omliggende dorpen worden ontzien. Uitzondering voor hulpverleningsdiensten.

Nieuwbouw huurwoningen Friesestraat

Brainstormsessie met de Ondernemersvereniging over de toekomst van onze dorpen.

Informatiegids: samen met de Ondernemersvereniging gewerkt aan een nieuwe uitgave

Bijeenkomst werkgroep kunst en cultuur Wolphaartsdijk/Oud-Sabbinge

Even d’r Uut: door corona geen bijeenkomsten met deelnemende organisaties plaatsgevonden.

Dorpenplatform Goes: het platform is twee keer bij elkaar geweest, waarvan een keer digitaal in verband met inzet Burgerpanel

Project plaatsing markeringspaaltjes stroomgaten Watersnoodramp 1953

Actie ondernomen op en/of betrokken bij: opblazen pinautomaat en andere schade door afsteken vuurwerk, ondergrondse kunststofcontainers, mountainbikeroute bos Schelphoek, organisatie reisjes “Goes op Stap”, werkzaamheden Veerse Kreek. hekwerk vijver Ring, onderhoud bos Oud-Sabbinge, Snelheid, Dumpen Afval in buitengebied, zwemtrap trailerhelling Schelphoek

Activiteiten Werkgroep Verkeer

Aanpassing Voorrangssituatie kruising Langeweg/Kaaidijk/Kwistenburg
De aanpassing is een actiepunt uit het dorpenverkeersplan. Deze leidde in 2019 tot discussie en overleg met het Waterschap over de wijze waarop de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Aanpassingen werden snel gerealiseerd. Er werden bij het Waterschap vijf bezwaarschriften ingediend waarvan drie bezwaarmakers aanwezig waren bij de hoorzitting in december 2019. In 2020 heeft het Waterschap besloten dat de aanpassing gehandhaafd blijft. Deze zorgt ervoor dat meer verkeer via Kwistenburg en Aardebolleweg naar Wolphaartsdijk en de recreatiezone rijdt.

Verkeersafwikkeling Waterpark Veerse Meer
Naar aanleiding van het bijwonen van drie dialoogsessies en een digitale informatiebijeenkomst over de verkeersafwikkeling van het Waterpark Veerse Meer in 2019 resulteerde dit begin 2020 in een advies voor een robuuste ontsluiting van het Zuidelijk Veerse Meer gebied. Het advies zou half maart 2020 officieel worden aangeboden aan alle wegbeheerders. De bijeenkomst werd vanwege corona geannuleerd. Om te voorkomen dat het traject teveel vertraging op zou lopen is gekozen voor een digitale overhandiging in april 2020. Verkeersafwikkeling waterpark Veerse Meer gaat over in onderstaand onderwerp: Gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer Zuid.

Gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer Zuid
In juni organiseerden de gezamenlijke wegbeheerders een digitale informatiebijeenkomst over een toekomstige robuuste verkeerstructuur voor Veerse Meer Zuid. Knelpunten werden besproken en mogelijk varianten in beeld gebracht. De resultaten van deze bijeenkomst zijn voorgelegd aan de betrokken wegbeheerders. Het streven is om begin 2021 een visie gereed te hebben voor de ontsluiting van Arnemuiden, Lewedorp en Wolphaartsdijk.

Uitbreiding Parkeerstrook Nazareth
De bijeenkomst met aanwonenden in maart 2020 kon vanwege de intellectuele Lock Down omtrent het coronavirus niet doorgaan. In juni werden de maatregelen versoepeld en kon een nieuwe bijeenkomst worden georganiseerd. Na het conceptplan van de gemeente te hebben besproken werd op locatie alles nog eens goed bekeken en uitgemeten. De constructieve bijeenkomst leidde tot een aangepast plan waar de aanwezige aanwonenden zich in konden vinden. Realisatie 2021.

Het overzicht hierboven is een deel van alle punten die in een of meerdere bestuursvergaderingen aan bod zijn geweest. De inwoners worden zoveel mogelijk via artikelen in de Schalm, berichten op de website of via facebook op de hoogtegehouden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.