Zienswijze VGW op Gebiedsvisie Veerse Meer Fase 1.

0
716

Donderdag 9 juli is in de gemeenteraad de Gebiedsvisie Veerse Meer Fase 1 behandeld en aangenomen. Zowel bij de behandeling in de raadscommissie als in de gemeenteraad is door enkele dorpsgenoten / ondernemers gebruik gemaakt van het spreekrecht.
Het bestuur van de dorpsvereniging heeft een zienswijzen opgesteld t.a.v. deze Gebiedsvisie en voorafgaand aan de raadsvergadering toegestuurd aan het College van B&W en alle raadsleden.
Onderstaand ter informatie de tekst van de zienswijze:

Aan

College van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad van Goes,M.A. de Ruijterlaan 2
4461 GE Goes

Datum: 30 juni 2020

Betreft: Gebiedsvisie Veerse Meer fase 1

Geacht College en Raadsleden,

Naar aanleiding van voornoemde gebiedsvisie en hetgeen wij hierover hebben gehoord in de Raadscommissievergadering van 25 juni willen wij graag het volgende onder uw aandacht brengen.

In 2003/2004 hebben wij ons verdiept in- en gereageerd op de Gebiedsvisie Rondom het Veerse Meer, vastgesteld in december 2004. Dit leverde aan aantal actiepunten op waarvan wij hadden gehoopt dat deze in 2020 gerealiseerd zouden zijn. In de tussenliggende periode is er wel het een en ander gerealiseerd zoals onder andere de onlangs vernieuwde Veersteiger en eerder het in ere herstellen van de Oude Inlaagdijk met fietspad, maar ook heel veel niet zoals verbetering van de infrastructuur en plannen op het gebied van verblijfsrecreatie. Wij hebben door de jaren heen zowel mondeling als schriftelijke ervaren dat over het uitblijven van realisatie van actiepunten onvrede is. Temeer daar het gevoel overheerst dat andere gemeenten voortvarender aan de slag zijn gegaan dan onze gemeente Goes. Die onvrede sluimert voort, maar soms, al dan niet aangemoedigd, leidt dit tot felle soms emotionele reacties die wij begrijpen, maar niet altijd delen. Met de Gebiedsvisie Veerse Meer en de startnotitie Gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer-Zuid is nu de tijd aangebroken om daadkracht te tonen en die onvrede weg te nemen. Daarover straks meer.

Bij de behandeling van de Toekomstschets Recreatiezone Wolphaartsdijk in de Raadscommissievergadering van 6 juni 2019 heeft u besloten geen besluit te nemen en de gebiedsvisie Veerse Meer af te wachten. Als een van de argumenten werd genoemd het ontbreken aan draagvlak. Afgelopen donderdag werd dit opnieuw als argument aangedragen. Als daar de meeste raadsfracties mee worden bedoeld dan delen wij die mening. Als daar de inwoners mee worden bedoeld dan delen wij die mening niet (zie onze zienswijze). Het niet nemen van een besluit betekende voor ons dat de gemeente Goes zich op dat moment opstelde als het braafste jongetje van de klas. Het nare gevoel dat toen bij ons heerste, dat onze dorpen achteraan in de rij kwamen te staan werd maar al te goed duidelijk toen bleek dat de gemeente Middelburg en de gemeente Noord-Beveland niet bereid waren om hun projecten on hold te zetten om zo een eerlijke verdeling te bewerkstelligen. Nee, zij gingen gewoon door met hun plannen. Zo blijkt maar weer dat overheden op papier willen samenwerken maar in de praktijk hun eigen gang gaan. Wij zijn hier op zijn zachtst gezegd niet blij mee.

Tegen een onzer bestuursleden is tijdens een bijeenkomst gezegd dat de Gebiedsvisie Veerse Meer geen nieuwe ontwikkelingen zal toestaan in Wolphaartsdijk. De boze blik en de opmerking van ons bestuurslid deed iemand anders haastig zeggen dat dit nog helemaal niet zeker is. Maar de argwaan is gewekt.

Wij doen dan ook een dringend beroep op u om u snel en volledig in te zetten voor de belangen van onze dorpen, want het gaat niet alleen om twee kleinschalige recreatieplannen maar ook onder andere om opwaardering van het hele havengebied om verpaupering tegen te gaan, herinrichting van de Veerweg, verfraaiing van de kruising Aardebolleweg/Muidenweg/Veerweg, een goede ontsluitingsroute naar – en opwaardering van de Deltaweg, een recreatieve verbinding tussen recreatiezone en dorpen. Wij wachten al zolang.

En als andere gemeenten de Gebiedsvisie Veerse Meer niet afwachten en gewoon doorgaan waarom zou Goes dit dan ook niet doen. Dit mede in het belang van de ondernemers die verder willen met hun plannen.

In het verlengde hiervan doen wij ook een dringend beroep op u, ondanks dat wij groot voorstander zijn van burgerparticipatie, om de voorliggende fase 1 niet ter beoordeling aan alle aanwezigen van het werkoverleg voor te leggen. Hierdoor wordt de achterstand alleen maar groter omdat de andere gemeenten dit onzes inziens zeker niet zullen doen.

Overigens zijn onze bestuursleden die de werkbijeenkomst op 17 februari 2020 hebben bijgewoond tevreden met het verslag op hoofdlijnen.

Wij willen u verzoeken om op de debatraad van 9 juli in te stemmen met de  Gebiedsvisie Veerse Meer fase 1 en de startnotitie Gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer-Zuid zodat heel snel met fase 2 kan worden gestart.

Wij kijken hier naar uit en wij hopen dat de burgerparticipatie op een zodanige manier wordt ingericht dat alle inwoners hun mening kunnen geven. Wij denken daar graag over mee.

Tot slot nog een klein puntje van aandacht. In het raadsvoorstel op bladzijde 2 bij gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer-Zuid staat in de laatste zin Heinkenszand. Volgens ons moet dat Lewedorp zijn. In de dialoogsessies Verkeer Waterpark Veerse Meer is er gesproken met inwoners uit Arnemuiden, Wolphaartsdijk en Lewedorp. Geen inwoners uit Heinkenszand. Wij hebben dit al eerder ambtelijk aangekaart maar geen reactie mogen ontvangen.

Geacht College en Gemeenteraad van Goes; wij rekenen op u.

En wij hopen dat een uitspraak uit een ver verleden “de heren, en nu ook dames, van Goes zijn zo zacht als appelmoes” niet op u van toepassing zal hoeven te zijn.

Met vriendelijke groet,het bestuur van de Vereniging “Gemeenschap Wolfaartsdijk”,
namens hen,
Sjaan Huissoon (voorzitter).

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.