Nieuws van de VGW Werkgroep Verkeer – mei 2024.

0
72

In deze publicatie willen wij u graag (verder) informeren over de stand van zaken met betrekking tot onderwerpen op het gebied van verkeer. In dit artikel hebben wij belangrijke informatie voor de bewoners van de Prins Bernhardstraat en bewoners van de Ring met een in-/uitgang op voornoemde straat. Verder komen aan de orde: snelheidsverlaging Nieuwedijk, trap Schelphoek, zwaar vrachtverkeer, verkeersspiegel fietstunnel N664, geleiderail Burg. Hackstraat, wandelpad Kortedijk en werk in uitvoering.

Werkzaamheden Prins Bernhardstraat:

In de Schalm van maart hebben wij geschreven over het ontbreken van het vroegtijdig informeren van inwoners over geplande werkzaamheden in de Prins Bernhardstraat en dat wij hierover contact zouden opnemen met de gemeente.

Begin april vond een gesprek plaats met de verantwoordelijk beleidsmedewerker van de gemeente Goes en al vrij snel stonden, qua informatievoorziening richting inwoners, alle neuzen dezelfde kant op. Het was een fijn gesprek en er zal te zijner tijd een informatiebijeenkomst over de werkzaamheden worden georganiseerd. Ook het zware vrachtverkeer door de kern van Oud-Sabbinge zal hierin worden meegenomen.

Half april ontvingen wij een schrijven van de gemeente met het verzoek dit te publiceren. Daar geven wij graag gehoor aan. Het bericht is als volgt:

“In de Prins Bernhardstraat is de gemeente Goes voornemens de bestrating te vervangen en kleine herstelwerkzaamheden aan de riolering uit te voeren. Stedin gaat voorafgaand aan de herbestratingswerkzaamheden kabels vervangen. Bewoners van de Prins Bernhardstraat hebben al eerder een informatiebrief over de voorgenomen werkzaamheden ontvangen. Na diverse reacties over het mogelijk weghalen van de verkeersremmers, is er besloten dat deze gehandhaafd blijven.

Door verlate leveringen van beschikbare kabels kan Stedin zeer waarschijnlijk dit jaar niet meer starten. De bestratingswerkzaamheden zullen dan ook doorschuiven.

Het klein herstel aan de riolering proberen we voorafgaand aan de kabelwerkzaamheden uit te voeren.

Zodra de planning van Stedin duidelijk is, zal de gemeente Goes samen met Stedin een informatiebijeenkomst organiseren voor aanwonenden en geïnteresseerden. Deze zal vermoedelijk in het najaar van 2024 plaatsvinden.

Bewoners van de Prins Bernhardstraat en andere belanghebbenden ontvangen hierover nog een brief met aanvullende informatie”.

Tot zover de informatie van de gemeente. Ook wij blijven betrokken bij dit onderwerp.

Snelheidsverlaging Nieuwedijk:

In de Schalm van maart hebben wij u geïnformeerd over de behandeling van ons bezwaarschrift inzake een gedeeltelijke afwaardering van de snelheid op de Nieuwedijk van 80 naar 60 km per uur (adviessnelheid).

Op dinsdag 26 maart vond in het Provinciehuis te Middelburg de hoorzitting plaats. Twee afgevaardigden namens de dorpsvereniging en de werkgroep verkeer werden door de vier leden van commissie bezwaar, beroep en klachten welkom geheten. Namens de Provincie waren twee beleidsmedewerkers aanwezig om hun verweerschrift te verdedigen. Nu hadden wij dat verweerschrift ook ontvangen en zo konden we ons vooraf goed voorbereiden op wat komen ging. Het werd een intensieve maar ook interessante zitting. Richting ons en de medewerkers van de Provincie werden tal van vragen “afgevuurd”.

De beantwoording over de werkzaamheden van de dorpsvereniging en de werkgroep verkeer, de werking van adviessnelheden in zijn algemeenheid en het waarom van niet gedeeltelijk afwaarderen van de snelheid (van 80 km naar 60 km en na 700 meter weer naar 80 km) maar hiervoor in de plaats (vergroten verkeersveiligheid) een gedeeltelijk inhaalverbod in te stellen ging ons goed af.

Alleen al het feit dat de medewerkers van de Provincie terugkwamen op het niet ontvankelijk verklaren van ons bezwaar omdat wij geen belanghebbende zouden zijn was al een klein lichtpuntje. Hun advies richting de bezwaarcommissie veranderde in het wel ontvankelijk verklaren. Nu maar hopen dat de bezwaarcommissie dit overneemt.

Na een uur was het voor de bezwaarcommissie duidelijk dat de Provincie en de dorpsvereniging/werkgroep verkeer niet tot overeenstemming kwamen. De commissie gaf aan dat zij zich de komende tijd gaan beraden en een besluit zullen nemen. Op verzoek van de voorzitter van de bezwaarcommissie overhandigden wij onze schriftelijke reactie op het verweerschrift van de Provincie. Bij inlevering van deze kopij (27 april) is het besluit nog niet bekend. Wordt vervolgd.

Bereikbaarheid trap recreatieterrein de Schelphoek:

Als u naar recreatieterrein de Schelphoek rijdt, fietst of wandelt en u gaat bij de kruising onder aan de dijk rechtsaf richting restaurant de Meerkoet, dan ziet u meteen aan uw rechterzijde een trap die alleen via een stuk grasland te bereiken is. Dit stuk grasland is vaak modderig en drassig waardoor de trap minder goed/vaak slecht bereikbaar is. Op verzoek van een dorpsgenoot, half maart 2024, hebben wij deze klacht aangekaart bij Waterschap Scheldestromen, met het vriendelijke verzoek om voor dit probleem naar een oplossing te zoeken. Al vrij snel kregen wij van het Waterschap antwoord. De trap blijkt destijds aangelegd te zijn door de gemeente Goes. Het Waterschap is met ons van mening dat er zeker aan de toegang naar de trap iets moet worden gedaan en zij gaan in overleg met de gemeente Goes om samen tot een oplossing te komen. Wij hebben aangegeven het op prijs te stellen om over de voortgang geïnformeerd te worden. Wij zijn benieuwd!

Zwaar vrachtverkeer:

Opnieuw zijn er klachten binnengekomen over zwaar vrachtverkeer door de kernen met als bestemming het buitengebied. Een probleem waar we al enkele jaren mee bezig zijn. Naast de routekaarten die de agrarische bedrijven aan de chauffeurs kunnen meegeven, zijn we sinds mei 2023 ook actief om transportbedrijven telefonisch en schriftelijk te informeren over de routes buitenom de kernen. Dit hebben we onlangs weer gedaan. Er is volop begrip en de chauffeurs worden geïnformeerd, maar schijnbaar zijn de navigatiesystemen toch belangrijker dan onze, in samenwerking met de gemeente Goes, gemaakte routekaarten. Chauffeurs die door inwoners worden aangesproken zijn heel vaak de Nederlandse taal niet machtig en dat leidt soms tot frustratie. Wij blijven ons best doen en ook de gemeente is op de hoogte. Op de informatiebijeenkomst later dit jaar over de werkzaamheden in de Prins Bernhardstraat staat ook de overlast door zwaar vrachtverkeer op de agenda.

Verkeersspiegel fietstunnel N664:

In de Schalm van maart dit jaar hebben wij geschreven dat wij bij de Provincie Zeeland een verzoek hebben ingediend voor plaatsing van een verkeersspiegel bij het fietstunneltje onder de N664. Dit naar aanleiding van onoverzichtelijkheid en toegenomen snelheid van het langzaam verkeer dat voor verkeersonveilige situaties zorgt.

Inmiddels hebben wij een reactie van de Provincie mogen ontvangen. Zij geven aan dat verkeersonveilige situaties voornamelijk worden veroorzaakt door onjuist verkeersgedrag van de weggebruikers, dat de fietstunnel voldoet aan de gestelde richtlijnen en dat nog meer verkeersmaatregelen het gedrag van weggebruikers niet zal veranderen. Niet echt een bevredigend antwoord. Echter, er wordt momenteel onderzoek gedaan/uitgewerkt naar de verkeersveiligheid van provinciale wegen en aangrenzende parallelwegen en fietspaden. Zij hopen de fietstunnel hierin nog mee te kunnen nemen.

Wij hebben de afdeling infrastructuur van de Provincie Zeeland laten weten dat wij nogmaals verzoeken om de fietstunnel goed op verkeersveiligheid te toetsen (de bijgesloten foto van de Provincie was niet die van de in-/uitgang die wij bedoelen).

En gezien het lopende verkeersveiligheidsonderzoek hebben wij meteen de koe bij de horens gevat en wederom het fietspad onderlangs de Nieuwedijk onder de aandacht gebracht. Dit vanwege de bestrating die het nodige onderhoud verdient of wellicht, zoals de aansluitende stukken fietspad, wat ons betreft geasfalteerd kan worden. En ook is met onderbouwing weer aandacht gevraagd voor het realiseren van “slimme” verlichting op het fietspad. Nu maar hopen dat naast de fietstunnel ook het fietspad Nieuwedijk, voor zover het nog niet is opgenomen, meegenomen wordt in het lopende verkeersveiligheidsonderzoek. Wij wachten het antwoord af.

Vervanging geleiderail Burgemeester Hackstraat:

Op 16 april 2024 is in de Burgemeester Hackstraat de geleiderail vervangen. Met de vroegtijdige aankondiging van de werkzaamheden op website en de facebookpagina van de dorpsvereniging hopen wij dat de overlast beperkt is gebleven.

Vrijliggend wandelpad Kortedijk:

In de Schalm van afgelopen maart schreven wij over het initiatief van een actieve inwoonster uit Oud-Sabbinge om een vrijliggend wandelpad op de Kortedijk te realiseren. Na overleg met Stichting Natuurmonumenten is dit gelukt. Voornoemde stichting heeft door het gras te maaien achter de platanen op de Kortedijk een onverhard wandelpad gecreëerd. Het is nu aan inwoonster om samen met andere dorpsgenoten het wandelpad te onderhouden. Wij hopen van harte op medewerking van de inwoners. Chapeau voor deze inwoonster die met dit mooie, verkeersveilige initiatief kwam.

Werk in uitvoering:

Op 13 mei is aannemingsbedrijf Traas en Ovaa Infra B.V., in opdracht van de gemeente Goes, gestart met riolerings- en herbestratingswerkzaamheden in de Villa Novastraat en Burgemeester van Oeverenstraat. De werkzaamheden duren tot 12 juli 2024.

Namens de werkgroep verkeer Wolphaartsdijk en Oud-Sabbinge
Piet Hannewijk
Sjaan Huissoon.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.